Hlavní obsah stránky

INSPIRACE: První rok projektu Městské knihovny v Praze Naučit se učit

ONDŘEJ HUDEČEK ondrej.hudecek@mlp.cz

Projekt Naučit se učit je určený studentům a pedagogům pražských středních škol. V jeho rámci jim poskytuje Městská knihovna v Praze (MKP) členství zdarma. Získávají tak bezbariérový přístup k našim prezenčním i online službám a zároveň mohou vybírat z nabídky aktivit a lekcí, které jsme pro ně připravili. Nabídku knihovny mohou ale ovlivňovat i samy školy.

V prosinci 2020 se ze společných diskusí mezi vedením MKP a Pražským inovačním institutem (PII), tedy organizací zřízenou hlavním městem Prahou za účelem plánování, podpory a rozvoje vzdělávání, zrodil plán na spuštění projektu spolupráce MKP s pražskými středními školami. Hlavním smyslem projektu, který ještě v prosinci získal svůj současný název (Naučit se učit), bylo poskytnout studujícím středních škol členství v knihovně zdarma, a tím i volný přístup ke všem našim službám. Navíc jsme se za knihovnu zavázali, že připravíme nabídku vzdělávacích aktivit, které budou pokrývat především oblasti informační a mediální gramotnosti, a zároveň využijeme další silné stránky knihovny, zejména existenci našich kreativních center1, pro nabídku volnočasových aktivit. V únoru 2021 byl tento projekt schválen2 a my jsme mohli přistoupit k jednání s několika vybranými školami, které na informaci o něm zareagovaly pozitivně jako první. Nechtěli jsme totiž připravovat aktivity bez toho, že bychom dobře znali potřeby a představy škol.

Na základě mapování potřeb jsme připravili lekce na posílení kompetencí nutných k úspěšnému napsání seminárních, ročníkových a odborných prací. Součástí nabídky se stal i oceňovaný workshop mediálního vzdělávání deFacto.3

Každá podobná novinka s sebou logicky nese i proměnu některých vnitřních procesů a nastavení systémů. Souběžně s jednáním s vyučujícími a vedením škol tak probíhalo vyjednávání o textu smluv a samotném financování projektu. Programátoři připravovali změny v automatizovaném knihovním systému a metodické oddělení vše koordinovalo, abychom na jedné straně dostáli všem našim pravidlům, na druhé straně učinili vstup studujících a vyučujících do řad čtenářů a čtenářek MKP co nejjednodušší. Velmi nám v tom pomohla skutečnost, že školy jsme do projektu zapojovali postupně, neboť vyladit technické, administrativní a právní náležitosti nám nakonec zabralo celý školní rok 2021/2022, který jsme si určili jako pilotní.

Do pilotního testování se nakonec zapojilo pět škol (tři gymnázia a dvě střední odborné školy). Na základě rozhovorů s vyučujícími a v některých případech i studenty jsme zjistili, že potřeby škol jsou rozmanité, ale jedno mají přece jen společné – všechny uvítaly, že aktivity mohly probíhat přímo ve škole – s výjimkou termínů, kdy naopak potřebovaly studentům nabídnout program mimo školní budovu (v čase přijímacích a maturitních zkoušek). V rámci pilotu jsme si otestovali zejména třídílný cyklus věnovaný mediální gramotnosti (co jsou média, jak efektivně vyhledávat informace a jak informace ověřovat) a jednorázové lekce o tom, jak napsat odbornou práci, jak správně citovat a jak si produktivně dělat poznámky (základy skečnoutingu). Na designu a testování lekcí na téma Jak na odbornou práci se aktivně podílely i studentky ÚISK FF UK.

V rámci pilotního testování se školami jsme si též ověřili hypotézu, že tato forma spolupráce může školy povzbudit k vlastní aktivitě, kdy budou studenti společně s námi vytvářet program pro jiné. Několik studentů přírodovědně zaměřeného gymnázia se tak rozhodlo připojit s vlastními aktivitami (pokusy a přírodovědnými kvízy) do programu oslav Dne dětí, které spolupořádala pobočka MKP DOK16 na smíchovské náplavce. Je třeba zdůraznit, že studenti se akce zúčastnili jako dobrovolníci ve svém volném čase. Podobných aktivit, které si s naší pomocí už řídí studenti víceméně sami, probíhá v tomto školním roce (2022/2023) již více – studenti si například zorganizovali besedu s tchajwanským básníkem, který byl v Praze na rezidenčním pobytu, uspořádali deskoherní setkání nebo natáčí sérii videorozhovorů s osobnostmi a na témata, která jsou jim blízká.

Jaká je tedy bilance prvního roku projektu Naučit se učit a co nám jako knihovně vlastně přinesl? Nejstručnější odpověď může znít, že máme 1200 nových čtenářů z 18 spolupracujících středních škol. Komunikujeme více než dříve s jednotlivými vyučujícími a společně promýšlíme, jak propojit silné stránky knihovny s potřebami a očekáváním škol. To ocenil například ředitel gymnázia Špitálská Antonín Zajíc: Do projektu se naše škola zapojila na základě nabídky MKP. Lákala nás možnost podílet se na tvorbě programu, jehož budeme součástí. Program, který byl na naší škole realizován, se týkal mediální gramotnosti. Ocenili jsme jeho přípravu na míru pro studenty (ve spolupráci s vyučujícími) a vysokou míru aktivního zapojení žáků v průběhu hodin.

Studentům, učitelům i managementu škol máme i díky tomuto projektu možnost ukázat, co všechno knihovna současnosti dokáže. Informace, že už se dávno nezaměřujeme jen na půjčování fyzických knihovních jednotek, ale že např. podporujeme technologickou gramotnost, komunitní život nebo že umíme vyjít ven z knihovny třeba právě do škol (a to i online), je stále pro mnohé překvapivá. Projekt ale přináší pozitivní impulsy i dovnitř MKP. Jeho úspěch závisí do značné míry na sdílení zkušeností i podkladů k jednotlivým aktivitám mezi knihovníky a knihovnicemi, což jako garant projektu maximálně podporuji. Jednou z hlavních myšlenek projektu je podpora mediální gramotnosti u studentů, a jelikož je toto téma i hlavním komunikačním tématem knihoven do roku 2024, rozšiřujeme i díky projektu Naučit se učit řady lektorů a lektorek mediálních workshopů v MKP. Jednak na lekce mohou chodit kolegové na náslechy, jednak se v této souvislosti konala řada interních vzdělávacích akcí, na které se zaměříme i v budoucnu.

Projekt Naučit se učit nám tudíž pomáhá nejen měnit pohled vyučujících a studujících pražských středních škol na knihovnu, ale také nepřímo i knihovnu samotnou – směrem k větší vnitřní spolupráci a sdílení i osvojování nových lektorských kompetencí při práci s mládeží. Jelikož má projekt stále podporu našeho zřizovatele, je velmi pravděpodobné, že ho budeme v následujících letech dále rozvíjet a že se tudíž stane standardní součástí nabídky MKP zdejším středním školám a že ho i školy přijmou a budou jeho principy společně s námi dále rozvíjet.

1 O nich více v textech Míly Lince, Čtenář, 2020, č. 10, 11, 12.

2 Viz tisková zpráva ke spuštění projektu https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/skolstvi/mestska_knihovna_v_praze_a_prazsky.html

3 Čtenář, 2020, č. 6, s. 226-227; Čtenář, 2022, č. 11, s. 389–390.