Main content

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Připravila Eva Macková

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

Bibliothekne im Altertum / herausgegeben von Elke Blumenthal und Wolfgang Schmitz. / Knihovny ve starověku./ Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 2011. 270 s. : il. Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens.

ISBN 978-3-447-06406-4

Kdb 38.798

Knihovny současnosti 2011 : sborník z 19. konferen­ce, konané ve dnech 13.–15. září 2011 v Českých Budějovicích. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2011. 153 s. : il., grafy, tabulky.

ISBN 978-80-86249-62-9

Kfd 39.003

Knižničná a informačná veda XXIII : zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. 242 s. : il.

ISBN 978-80-223-3131-9

Ia 39.112

LBI – Lexikon der Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Bd. 1, Lfg. 6, I+D-Beruf bis Justin-in time. Herausgegeben von Konrad Umlauf und Stefen Gradmann. Red.: Peter Lohnert. /Slovník knihovnické a informační vědy. Sv. 1, číslo 6./ Stuttgart: Hiersemann, 2011. xv, s. 402–477 : il., grafy, tabulky.

ISBN 978-3-7772-0922-7 (soubor),

ISBN 978-3-7772-1118-3 (Band 1, Lfg.6)

Ka 38.849

Automatizace knihovnické a informační činnosti

Informační a komunikační technologie ve veřejné správě v roce 2010. Zpracoval Odbor statistik rozvoje společnosti. Praha: Český statistický úřad, 2011. 91 s. : il. (převážně tabulky, grafy).

ISBN 978-80-250-2136-1

Iea 9.215/B

KING, David Lee. Building the digital branch : gui­delines for transforming your library website. /Budování digitálního oboru. Pokyny pro transformaci webových stránek tvé knihovny./ Chicago: American Library Association, 2009. 39 s. : il. Library technology reports, vol. 45, no. 6.

ISBN 978-0-9389-5804-9

Abdg 38.534

WEIDEMAN, Melius. Website visibility : the theory and practice of improved rankings. /Viditelnější webové stránky. Teorie a praxe lepšího hodnoce­ní./ Oxford: Chandos, 2009. xxi, 222 s. : il., grafy, tabulky.

ISBN 978-1-84334-473-5

Abdg 38.792

Architektura knihoven

KURKA, Ladislav. Architektura knihoven. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 2011. 86 s., 7 s. příl. : barev. il.

ISBN 978-80-85851-20-5

Aa 38.981

RELSTED, Ida et al. The architecture of The Royal Library. /Architektura Královské knihovny./ Aarhus: Schmidt Hammer Lassen Architects, 2011. 157 s. : il.

ISBN 978-87-992648-6-5

Taa 38.859

Organizace knihovních fondů

ALOI, Michael J., Marjorie Fusco and Susan E. Ketcham. Digital collections worldwide : an annotated directory. /Digitální sbírky světa. Anotovaný adresář./ London: Facet, 2011. xxi, 343 s.

ISBN 978-1-55570-701-9

0aagb 38.845

HART, Amy. The RDA primer : a guide for the occasional cataloger. /Čítanka RDA. Průvodce pro příležitostného katalogizátora./ Santa Barbara: Linworth, 2010. xiii, 89 s. : il., tabulky.

ISBN 978-1-58683-348-0

Od 38.842

SWORDS, David A., ed. Patron-driven acquisitions : history and best practices. /Akvizice řízená uživatelem : dějiny a nejlepší metody./ Berlin: De Gruyter Saur, 2011. 205 s. : il., tabulky. Current topics in library and information practice.

ISBN 978-3-11-025301-6

Oab 38.794

Sítě knihoven

Boris Yeltsin presidental library. /Presidentská knihov-na Borise Jelcina./ Saint Petersburg: Boris Yeltsin presidental library, 2011. 30 s. : il.

Tp 9.335/B

Knihovna města Plzně : 135 let. Foto Hana Větrovská, Jana Horáková. Plzeň: Knihovna města Plzně, 2010. 1 soubor pohlednic.

Tee 9.201/B

Re-inventing library services : continuity with chan­ge : case study on the National Library Board. /Změny v knihovnických službách. Případová studie v Národní knihovně Singapuru./ Singapore: National Library Board, 2007. 32 s. : il., grafy.

ISSN 0217-1546

Taa 9.348/B

STANÍKOVÁ, Marta, Šárka Hulíková. Městská knihov-na Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem. Dvůr Králové nad Labem: Městská knihovna Slavoj, 2011. 112 s. : il., mapy, portréty, faksim.

ISBN 978-80-254-9154-6

Tee 39.061