Main content

Knihovnická dílna 2008

DANIELA WIMMEROVÁ > Wimmerova.D@seznam.cz 

Knihovna pro rodinu bylo ústřední heslo letošní Knihovnické dílny, která se uskutečnila 23.-24. dubna 2008 v Malém sále Městské knihovny v Praze. Toto setkání knihovníků, které je zaměřeno především na profesionální knihovny, má u odborné veřejnosti značnou oblibu.

První část programu byla věnována veřejným knihovnám v malých obcích (uváděla ji autorka tohoto příspěvku).Tato oblast knihovnické práce je stále nedoceňována. Je to hlavně tím, že knihovníci sami stále ještě nedokáží veřejnost a mnohdy ani své zřizovatele informovat o široké škále svých aktivit. V posledních letech došlo k velmi výrazné změně pojetí činnosti těchto knihoven. Společenské změny a rozsáhlá internetizace poskytly knihovnám možnost změnit se z pouhých „půjčoven knih“ na „komunitní a informační centra“, propojující různé ak-tivity v obci. Obsah nabízených služeb se velmi rozšířil, a to hlavně v malých obecních knihovnách. Hodně záleží na osobnosti knihovníka, ale nezanedbatelná je i pomoc, kterou „malá knihovna“ dostává od profesionálů z knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí. Knihovny na venkově je třeba neustále zviditelňovat a propagovat jejich práci.

Jak důležitá je také spolupráce se samosprávou na místní i krajské úrovni, ukazují výsledky soutěže Knihovna roku. Před několika lety se Svazu knihovníků a informačních pracovníků podařilo navázat spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova a vstoupit do soutěže Vesnice roku. Obě zastoupené strany se shodly na tom, že do plnohodnotného života obce patří také dobře fungující veřejná knihovna. Proto byla soutěžní pravidla v roce 2000 rozšířena také o hodnocení obecní knihovny. Členy krajských hodnotitelských komisí se stali i zástupci regionálních organizací SKIP. V celostátní komisi knihovníky po celá léta zastupuje Mgr. M. Kodýmová (Pravdova knihovna v Jarošově nad Nežárkou).

Díky těmto komisařům se postupně zvýšila prestiž knihovnické práce v očích samosprávy (zřizovatelů). V návaznosti na soutěž Vesnice roku postupně vznikla i soutěž Knihovna roku.Je dvoukolová - první kolo na regionální úrovni probíhá v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku. Nejlepší knihovna z každého kraje pak může být nominována do celostátního kola. Od roku 2003 je cena Knihovna roku státní cenou, kterou uděluje Ministerstvo kultury ČR. Toto „povýšení“ soutěže však přineslo jisté problémy, o nichž ve svém příspěvku hovořila Mgr. M. Mudrová (MěK Cheb).

Vítězné knihovny jsou vždy na „dílně“ představovány. Knihovnou roku 2007 v kategorii „základní knihovna“ se stala Obecní knihovna Bory (kraj Vysočina), o jejíž bohaté činnosti přítomné informovali ocenění knihovníci - manželé Křížovi.

Výše uvedená soutěž položila základ další zajímavé akci. Nominované knihovny se sice každoročně sejdou při slavnostním vyhlašování v Zrcadlové kapli pražského Klementina, ale slavnostní program nedává knihovníkům prostor k vzájemnému poznání a výměně zkušeností. Tato potřeba „lidských kontaktů“ iniciovala vznik projektu Co venkovské knihovny umějí a mohou - setkávání knihoven malých obcí (v tomto roce se uskuteční již počtvrté). Za vydatné pomoci Sekce veřejných knihoven a grantové podpory Ministerstva kultury ČR se příprava a realizace této akce postupně stala právem vítězné knihovny. Součástí programu je automaticky návštěva této knihovny a formou dílny zde účastníci získávají náměty pro svou další činnost. Poznání zajímavého kraje a navázání osobních přátelství jsou bonusem, který si knihovníci odvážejí. Průběh minulých setkání přiblížila D. Wimmerová (MěK Kaplice).

Zajímavý komunitní projekt Romaňi kereka (Romský kruh) představila D. Vrchlabská z Knihovny města Ostravy. I když se v tomto případě jedná o profesionální knihovnu, nabízí zajímavý námět, jak dobře spolupracovat s národnostními menšinami.

Druhá část programu nazvaná Knihovna pro rodinu probíhala pod vedením Mgr. Z. Houškové (NK ČR). Tento blok potvrdil, že veřejné knihovny jsou pro „všechny“, že jejich činnost a nabídky jsou velmi rozsáhlé - každý člen rodiny zde najde pro sebe něco zajímavého.

S modelovým programem slaďování profesního a rodinného života Rodina z pohledu veřejných knihoven, který byl ověřován v kraji Vysočina a realizován rozvojovým partnerstvím deseti organizací, seznámila přítomné PhDr. B. Jozífková (agentura DEMA a. s.). Program vznikl v rámci iniciativy EQUAL, jeho cílem bylo hledat rovnováhu mezi profesním a rodinným životem s pomocí tří základních pilířů: služby pro rodinu - prorodinná opatření ve firmách - poradenství. Výsledky byly ověřovány v 15 průzkumech v letech 2005-2008. V návaznosti na tento projekt přiblížila PhDr. I. Štrossová činnost Informačního a poradenského centra v Havlíčkově Brodě a jeho spolupráci s veřejnými knihovnami v kraji Vysočina.

PhDr. J. Kahabková z Agentury TIS pak představila soutěž Podnik přátelský rodině. Další velmi zajímavý příspěvek Domácí hospic - Cesta domů a hospicová knihovna uvedla Mgr. Š. Ryšavá. Právě tato hospicová knihovna získala ocenění Knihovna roku 2006 v kategorii „informační počin“.

Dále byly představeny knihovny, které obdržely ocenění Knihovny přátelské rodině a jejich zajímavé projekty:

• Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově - Společnost přátelská rodině (PaedDr. V. Raška);

• MěK v Semilech - SMolíček, projekt na podporu dětského čtenářství(M. Vrbenská);

• MěK v Třebíči - Kdo si čte, nezlobí (Mgr. M. Dočkalová);

• Knihovna A. Marka v Turnově - akce knihovny přiblížila E. Kordová.

Třetí část programu věnovanou Public relations moderovala Mgr. J. Štěrbová (Městská knihovna Praha). V tomto bloku si knihovníci připomněli, jak je důležité „dát o sobě vědět“. Konkrétní pomoc nabídla K. Hubertová (Knihovna města Hradce Králové) svým projektem Já mám stránku, ty máš stránku (webovou), oceněným v soutěži Knihovna roku 2007 v kategorii „informační počin“. Nedílnou součástí činnosti knihovny musí být její propagace, hledání nových trendů a využívání moderních postupů. Téma Cílové skupiny služeb veřejných knihoven přiblížila ve svém příspěvku Mgr. J. Štěrbová.

Závěrečný čtvrtý blok programu Aktuálně, aktuálněji… proběhl opět v režii Mgr. Z. Houškové (NK ČR). Na zajímavá aktuální témata hovořili:

• PhDr. R. Giebisch, PhD. (Vědecká knihovna Olomouc) - Jak (ne)psát projekty knihoven;

• B. Tauberová (MěK Sedlčany) - Senioři vítáni;

• Mgr. M. Mudrová (MěK v Chebu) - Trénování paměti (www.trenovanipameti.cz);

• PhDr. V. Richter (NK ČR) - Projekt Kopie obálek a anotací v katalozích;

• Mgr. L. Zemánková (NK ČR) - Nové služby, noví uživatelé - nová statistika;

• Mgr. Z. Houšková (NK ČR) - Kamarádka knihovna.

Většina uvedených prezentací je zveřejněna na webových stránkách Sekce veřejných knihoven SKIP.

Foto Ladislava Zemánková