Main content

Musica (MUS) oborová brána pro hudbu a hudební vědu

VÁCLAV KAPSA> Vaclav.Kapsa@nkp.cz 

Musica (MUS) je jednou z oborových bran, které navazují na univerzálně zaměřený projekt Jednotné informační brány (JIB). Shodné technické řešení i obdobná struktura oborových bran a JIB by měly poskytovat značnou výhodu především uživatelům, kteří se v nich setkávají s dobře známým prostředím a totožnými nástroji i vyhledávacími možnostmi. Od roku 2004 probíhá ve spolupráci Národní knihovny České republiky a Univerzity Karlovy v Praze projekt podpořený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod názvem „Koordinovaná tvorba oborových informačních bran pro oblast výzkumu: koordinace, hudba, knihovnictví a informatika“, jehož cílem je vytvořit dvě oborové brány a zároveň formulovat a ověřit metodiku pro jejich vytváření. Při řešení tohoto projektu razí cestu především oborová brána KIV pro obor knihovnictví a informační věda, o níž, jakož i o celém projektu, se již vícekrát psalo nejenom na stránkách Čtenáře. Sesterská brána MUS ji s jistým odstupem následuje, nejnověji pak pod správou dalších institucí vznikly na stejném základě založené brány ART (Umění a architektura) a TECH (Technika). V tomto článku chceme představit volby a řešení související s oborovým zaměřením MUS a samozřejmě též samotnou bránu MUS a služby, které ve své stávající podobě po více než ročním zkušebním provozu nabízí.

Východiska a zaměření brány MUS

Komu je oborová brána MUS určena a k čemu by měla být svým uživatelům dobrá? Je evidentní, že s touto prostou otázkou úzce souvisí i definice zaměření brány. Přestože se v názvu výše zmíněného projektu objevuje slovo výzkum, brána je zaměřena poněkud šíře než jen na hudební vědu. Je tomu tak proto, že muzikologie je v našich podmínkách poměrně malým oborem, zároveň však s hudbou pracuje řada dalších profesí. Cílovou skupinou uživatelů brány jsou tedy nejen hudební vědci, ale rovněž učitelé a studenti nejrůznějších hudebních oborů, knihovníci hudebních oddělení a publicisté, hudebníci, a konečně všichni zájemci o kvalitní informace související s hudbou. Cílem MUS je poskytovat jak jednotný přístup k vybraným informačním zdrojům pro oblast hudby a hudební vědy, tak také nabízet rychlou orientaci a podporu při vyhledávání s hudbou souvisejících informací.

Každá oborová brána stojí před otázkou, jakým způsobem a do jaké míry vymezit hranice svého oborového zaměření. Především v případě univerzálně zaměřených katalogů by snadno mohlo dojít k tomu, že by oborová brána jen kopírovala již existující nabídku JIB. Jistou výhodou pro MUS je to, že hudba představuje v rámci knihovních sbírek poměrně jasně vymezený obor - v kolika jen knihovnách nalezneme hudební oddělení. Značnou část hudebních dokumentů přitom představují hudebniny (tj. noty) a nahrávky, tedy typy dokumentů specifické právě pro hudbu. Naproti tomu literatura o hudbě bývá - s výjimkou mála čistě oborových knihoven, které navíc v řadě případů evidují většinu fondu v lístkových katalozích - obvykle rozptýlena v šíře zaměřeném knihovním fondu. Snaha vymezit hranice záběru MUS pro nás tedy v tomto případě znamenala hledat způsob, jak vyčlenit informace o hudebních dokumentech z široce zaměřených zdrojů.

Rovněž na poli licencovaných informačních zdrojů je patrná tendence vyčleňovat hudební obsah do samostatných zdrojů či kolekcí. To však je v tuto chvíli pro domácího uživatele spíše nevýhodou. V široce dostupných multioborových zdrojích totiž příliš informací o hudbě zpravidla nenajde, zatímco řada důležitých oborových informačních zdrojů je u nás zatím zpřístupněna pouze pro uživatele jedné instituce či dokonce vůbec ne. To je například případ databází IIMPFT (International Index to Music Periodicals Full Text) a JSTOR - Music Collectionzpřístupňujících plné texty hudebních časopisů. Možnosti nástrojů brány usnadňujících uživatelům získání plných textů jsou tak zatím využité jen v omezené míře. V případě dostupnosti těchto zdrojů však MUS bude představovat mocný nástroj pro jejich efektivní využití.

Konečně, oborová brána MUS chce být také rozcestníkem k vybraným internetovým zdrojům. A právě v souvislosti s touto funkcí brány a s ohledem na potřebu co možná důkladného výběru těchto zdrojů bylo třeba její zaměření dále vymezit. Pečlivý výběr v informačně řídkém prostředí internetu je ostatně tím jediným, co může brána svým uživatelům nabídnout v konkurenci například takového Googlu. Zaměření MUS je vymezeno především geograficky a jazykově - snažíme se sledovat v první řadě domácí zdroje a zdroje jakýmkoli způsobem významné pro studium hudby v českých zemích a v širším středoevropském prostoru. Zaměřujeme se zejména na www dokumenty v češtině či angličtině, méně již v dalších jazycích (především na německé, francouzské či italské). Při výběru zdrojů hraje roli samozřejmě obsah a kvalita. Významná je rovněž jedinečnost zdroje; elektronické verze tiskem vydaných článků či knih přitom nejsou znovu zpracovávány, nýbrž stávající záznamy tištěných dokumentů jsou opatřovány linkem na jejich elektronickou verzi. Věrohodnost zdroje se projevuje mimo jiné uvedením autora či autorů, v případě webových stránek rozhoduje i jejich aktuálnost či to, zda jsou „naživu“. Zpravidla se rovněž vyhýbáme vysloveně komerčně zaměřeným stránkám.

Jaké služby MUS poskytuje?

Jakým způsobem se výše nastíněná východiska projevují v aktuální nabídce brány MUS? Bezpochyby nejvýznamnější službou je možnost souběžného prohledávání zdrojů, které zajišťuje paralelní vyhledávač MetaLib ve Vyhledávači MUS. Mezi připojenými zdroji naleznete zejména katalogy českých i zahraničních knihoven s významnými hudebními fondy, dále specializované oborové databáze (jako například Český hudební slovník osob a institucí), bázi webových zdrojů zpracovávaných přímo pro bránu a konečně některé licencované zdroje (momentálně RILM Abstracts of Music LiteratureRIPM Retrospective Index to Musíc PeriodicalsEBSCO Academic Search Premiera ISI Arts & Humanities Citation Index). Obecně jsou licencované zdroje dostupné pouze oprávněným uživatelům a možnost jejich zapojení do MUS limituje vlastnictví licence NK ČR.

Nabídku zdrojů ve Vyhledávači jsme se snažili strukturovat podle druhu dokumentu, a to jak z důvodu již zmíněného významu specificky hudebních druhů dokumentů, tak na základě zkušeností s uživateli, kteří zpravidla již před zahájením rešerše vědí, zda hledají noty, nahrávku či knihu nebo článek. Ve Snadném hledání tak mohou uživatelé využít připravené skupiny zdrojů (tzv. předvybrané sady) HudebninyZvukové dokumentyLiteratura o hudbě a Webové zdroje. Pokud to bylo v případě katalogů českých knihoven možné, byly do Vyhledávače samostatně připojeny dílčí báze hudebnin a zvukových dokumentů. Přímo pro bránu MUS byly nově definovány dílčí báze českých článků o hudbě (v rámci článkové bibliografie ANL) a knih o hudbě ve fondu NK ČR (na základě Konspektu). Tyto báze v kombinaci s mezinárodní oborovou bibliografickou databází RILM slouží v rámci skupiny zdrojů Literatura o hudběpro rychlý přehled o oborové literatuře a přes své limity dané stupněm zpracovanosti záznamů v jednotlivých katalozích do jisté míry rovněž suplují v elektronické podobě neexistující bibliografii české muzikologické produkce. V libovolných kombinacích dalších připojených zdrojů může uživatel vyhledávat v Profi hledání a registrovaní uživatelé si mohou též podle svých potřeb definovat a uložit vlastní sady zdrojů.

K vyhledaným záznamům poskytuje přidané služby link server SFX, který je vedle MetaLibu druhým základním nástrojem brány. V ideálním případě by měl uživatel k vyhledanému bibliografickému záznamu získat pomocí SFX plný text - výše jsme však již zmínili, že plnotextové zdroje pro oblast hudby jsou zatím k dispozici v omezené míře. Rovněž další typická úloha SFX spočívající v možnosti objednání kopií prostřednictvím služeb dodávání dokumentů naráží na skutečnost, že kopie not a nahrávek z autorskoprávních důvodů zpravidla není možno poskytovat. Nabídka SFX MUS tedy zatím sestává z vyhledání exemplářů v knihovnách, vyhledání recenzí nebo nahrávek na vybraných hudebních serverech či vyhledání informací o autorovi v hudebních encyklopediích a na webu. V oblasti přidaných služeb však usilujeme o další rozvoj spočívající především v získání podpory specificky hudebních dokumentů ze strany SFX a doplnění nabídky služeb o další zdroje zahrnující veškeré formy hudebního fulltextu - tedy i zvuk a noty.

Internetové zdroje, o jejichž výběru jsme se rovněž již zmínili, jsou zpracovávány týmem brány MUS do bibliografické báze, která je připojena do Vyhledávače a je možno ji prohledávat například tak, že ve Snadném hledání zvolíme skupinu Webové zdroje. Obsahuje nejen záznamy www stránek či textových dokumentů, ale například též databází, které z technických či obsahových důvodů není možné či účelné zapojit do Vyhledávače. Kromě prohledávání je možno sbírku internetových odkazů také prohlížet podle vybraných kategorií konspektu pomocí Prohlížení MUS. Kategorie konspektu samozřejmě představují poměrně hrubé třídění, které slouží především pro první orientaci. Prohlížení MUS však hodláme rovněž dále rozvíjet, a to v tom smyslu, že přinejmenším v některých kategoriích bude přidána další úroveň třídění.

V úvodu tohoto článku jsme za jeden z cílů MUS označili orientaci a podporu uživatelů při vyhledávání. Tento cíl v bráně naplňuje zejména složka Nenašli jste?, v níž uživatelé najdou nejrůznější pomůcky, rady a tipy pro vyhledávání informací o hudbě. Jedná se například o seznamy hudebních e-časopisů, odkazy na naskenované katalogy hudebnin, na zdroje zpřístupňující digitalizované hudební prameny a tak dále. Pokud ani poté není uživatel při hledání úspěšný, má možnost obrátit se s dotazem přímo na realizační tým brány MUS.

Závěrem bych vás chtěl srdečně pozvat k využití brány MUS. A ať již najdete či nenajdete, napište nám. Za veškeré vaše připomínky a náměty vám budeme velice vděčni.