Main content

JAK NA TO: Individuální granty dalšího vzdělávání aneb Má cesta za poznáním…

text a foto DANIELA DIVÍNOVÁ > ddivinova@mvk.cz  

Ráda bych se s vámi podělila o zkušenost s procesem přípravy žádosti o poskytnutí individuálního grantu a pokusila se zprostředkovat samotný průběh akce dalšího vzdělávání v rámci programu Grundtvig (je součástí Programu celoživotního učení), kterého jsem se zúčastnila v říjnu loňského roku. Svou opovážlivou spisovatelskou aktivitou bych chtěla docílit toho, abych vám pomohla rozšířit přehled možností dalšího vzdělávání či alespoň zbavit vás obav z toho, že získání individuálního grantu je ve vašem případě nemožné.

Pracuji v Masarykově veřejné knihovně Vsetín jako hlavní ekonomka a zároveň jako ekonomka projektu, na nějž prostředky čerpáme ze SROP 3.2 - Komunitní knihovna celoživotního vzdělávání ve Vsetíně. Projekt se zaměřuje na ženy na mateřské dovolené, dlouhodobě nezaměstnané a děti ohrožené sociálním vyloučením.

Knihovny v posledních letech zaznamenaly velký posun ve své roli. Nejenže plní svou tradiční funkci, ale stále více se projevují jako vzdělávací, informační a komunitní centra pro všechny vrstvy obyvatelstva. Z tohoto důvodu je naším dlouhodobým cílem rozšíření aktivit k dalším sociálním skupinám - např. seniorům či lidem se specifickými problémy. Jako ekonomku knihovny mě zajímá především možnost vícezdrojového financování neziskové organizace, možnost čerpání grantů z EU, projekty partnerství a vůbec možnosti ve vzdělávání dospělých jakéhokoli věku.

Osobně sice dospělé přímo nevzdělávám, ale mám na starosti fundraising a podílím se na projektovém managementu. K podání žádosti o individuální grant mě motivovala snaha výrazně si zlepšit orientaci v komplikovaném světě pojmů, zákonitostí, vztahů a pravidel Evropské unie, pochopit logiku EU, používat správně dokumenty, zpracovávat projekty a rovněž pokusit se o zdokonalení cizího jazyka.

V rámci třídenního semináře Knihovny a strukturální fondy EU II - Využití prostředků Evropské unie na podporu rozvoje knihoven proběhla 24. 4. 2007 v MVK Vsetín prezentace PaedDr. Rudolfa Šindeláře a Ing. Terezy Babkové z NAEP MŠMT - Grundtvig - vzdělávání dospělých a další cesty ke vzdělávání, což bylo mé první setkání s pojmem „program celoživotního učení“. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. NAEP vznikla díky nové generaci Programu celoživotního učení, kam se transformovaly aktivity Národních agentur Socrates a Leonardo da Vinci. Program celoživotního učení tvoří podprogramy Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Jean Monnet a Grundtvig.

A právě program Grundtvig je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání. Vybraná vzdělávací akce se musí uskutečnitv zemi zapojené do Programu celoživotního učení a může trvat až 6 týdnů.Jedná se o individuální granty dalšího vzdělávání, které pomohou účastníkům zlepšit jejich znalosti a praktické profesní dovednosti, lépe porozumět pojetí celoživotního učení v Evropě, vyměnit si zkušenosti, navázat mezinárodní kontakty a poznat jinou zemi.

Vedení MVK Vsetín mi důvěřovalo a podpořilo mě v pokusu uspět při podání žádosti o individuální grant. Následovala fáze dlouhodobého procházení databázemi kurzů Grundtvig, kdy si především musíte:

• zvolit oficiální výukový jazyk vzdělávací aktivity - v mém případě to byla angličtina,

• vybrat termín konání výukové akce tak, aby to odpovídalo termínům pro podání žádostí o individuální grant, jež vyhlašuje NAEP (já jsem podávala svou žádost k 31. 5. 2007, tzn. že jsem vyhledávala akci v době mezi 1. 10. 2007-31. 1. 2008),

• být jisti, že jste zvolili kurz vhodný pro program Grundtvig.

Ještě před podáním žádosti o grant je třeba předběžně se zaregistrovat u organizátora akce, jež by vám měl poslat „předregistrační potvrzení“, které je součástí žádosti o individuální grant. Samotná žádost představovala vyplnění 17 stran A4, kdy mimo všeobecných informací, jako je identifikace žadatele, v jakém typu organizace žadatel pracuje, dosavadní pracovní zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých, vyplňujete údaje o plánované vzdělávací akci, tj. název, pořádající organizace, popis akce. Závěr žádosti tvoří rozpočet na požadovaný grant a část „Zdůvodnění a očekávaný přínos vzdělávací akce“, kdy vysvětlujete:

• jak účast na akci přispěje ke zdokonalení vašich profesních dovedností a ke zkvalitnění vašeho pracovního výkonu,

• jaký přínos pro vaši instituci (a případně pro dospělé účastníky vzdělávání) očekáváte od účasti na akci,

• jak se připravujete na účast na vybrané akci,

• komu a jakým způsobem chcete zprostředkovat výsledky akce a nově získané znalosti apod.

Maximální výše poskytovaného grantu je 1300 euro pro akce v délce do 1 týdne a 1700 euro pro akce delší než 1 týden. Z grantu je možno proplácet např. poplatek za výukovou akci, cestovní náklady, pobytové náklady či jazykový přípravný kurz. Vybrala jsem si vzdělávací akci „EUROPEAN PROJECT PLANNING“ (Evropské projektové plánování). Pořadatelem této akce bylo výukové centrum PIXEL v italské Florencii a termín jejího konání byl 9. 10.-13. 10. 2007.

NAEP shromažďuje a vyhodnocuje žádosti z celé ČR, v tomto případě jich bylo podáno 35, z nichž 17 bylo zamítnuto, 8 žádostí bylo zamítnuto z důvodu formálních nedostatků, 4 žadatelé byli zařazeni na rezervní seznam uchazečů a 6 žádostí bylo schváleno. Samotný kurz byl koncipován jednak jako výuka v učebně (25 výukových hodin) a dále jako e-learning po návratu účastníků do vlasti. Výuka byla sestavena z 5 modulů, jež odpovídaly jednotlivým výukovým dnům:

1. modul byl zaměřen na získání vědomostí o Evropské unii - historie, instituce, rozpočet, aktivity EU, legislativní procedury. Předpokládal se především individuální přístup - vyhledání si příslušných publikací, samostatné studium.

2. modul byl zaměřen na financování evropských projektů - informační zdroje, vyhledávání výzev, vyhledávání a analýza informací v pokynech pro žadatele, nacházení a vyplňování příslušných dokumentů, orientace v podmínkách apod. Výuka probíhala formou skupinového tréninku, používala se power-pointová prezentace, aktivní výuka ze strany školitelů. Modul byl zakončen praktickým workshopem. Uvádím některé velmi užitečné portály: http://europa.eu/ (oficiální portál EU), http://europa.eu/whoiswho/index.html („Kdo je kdo“), http://eur-lex.europa.eu (úřední věstník), http://ted.europa.eu/http://publications.europa.eu/ (publikace, brožury apod.), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (statistiky), http://www.cordis.europa.eu.

3. modul obsahoval praktický nácvik vytvoření nadnárodního projektu, v pracovních skupinách se postupovalo od základní myšlenky projektu přes zapracování projektové linie do dokumentů, včetně vypracování rozpočtu projektu. Každá skupina měla k dispozici vlastní PC s internetovým připojením.

4. modul se věnoval aktivnímu vyhledávání partnerů pro předkládání nadnárodních projektů. Opět s praktickou simulací v pracovních skupinách.

5. modul byl specializován na praktický nácvik vyplnění žádosti, vypracování rozpočtu, schvalovací proces apod.

Každá aktivita byla vždy teoreticky vysvětlena a předvedena školiteli s využitím IC technologií, následně probíhaly praktické workshopy.

Výukové centrum PIXEL se již mnoho let věnuje pořádání různých výukových programů, což se v pozitivním smyslu odrazilo na celém průběhu vybrané vzdělávací akce. Ubytování, samotnému školení, organizaci volnočasových aktivit či poskytované výborné italské stravě nebylo zkrátka co vytknout. Navíc fakt, že naše pracovní skupina byla tvořena 17 lidmi z 9 zemí Evropské unie, jejichž spojovacím jazykem celý týden byla angličtina, se skutečně velmi výrazně podílel na pocitu, že moje komunikativní schopnosti v cizím jazyce vlastně nejsou tak špatné, jak jsem si při odjezdu do Itálie myslela.

Každý účastník obdržel CD-ROM, který zachycuje celý distanční trénink tak, jak jsem ho absolvovala ve výukovém centru PIXEL a závěrečný certifikát o absolvování kurzu. Navíc jsem zažádala o vystavení EUROPASS - Mobility. To je doklad, který zaznamenává absolvování evropské studijní stáže. Vydává jej Národní ústav odborného vzdělávání a jejich mottem je - „Europass otevírá dveře ke studiu a práci v Evropě“.