Main content

ZE ZAHRANIČÍ: Knihovny na internetu v Holandsku

MARIAN KOREN

Pro knihovny současné změny nespočívají jen v úspěšném aplikování, ale rovněž v integrování nových technologií do svých služeb. Jde o systémové služby, které mohou mít různou formu, odvíjející se od přání a potřeb uživatelů. Může to představovat tendenci upínat pozornost na nové služby v digitalizaci. Je to pochopitelné, protože tyto služby potřebují mnoho investic a uvažuje se o nové informační infrastruktuře. Neznamená to však, že jsou digitální knihovny rozvíjeny v samostatných koncepcích. Můžeme doufat, že rozvoj a podpora digitálních služeb modernizuje a rozšíří model knihoven v 21. století a využije přitom zkušeností, znalostí a dobrých profesionálních tradic. Pouze tímto způsobem mohou knihovny pokračovat v tom, aby byly spolehlivé a měly „dobrou značku“ v inspirativní, demokratické znalostní společnosti.

Jak jsme daleko v Holandsku podle těchto nových trendů rozvoje? V článku shrnuji údaje o virtuální knihovně a několika souvisejících webových portálech. Tento proces není dokončen a přivítáme vaše komentáře a otázky.

Vereniging van Openbare Bibliotheken (dále VOB) je Asociací holandských veřejných knihoven, která se stará o ochranu a rozvoj jejich služeb. Stejně jako Národní knihovnická asociace je pověřena národními úkoly (jako instituční sektor), týkajícími se budování sítě a rozvoje služeb založených na informačních technologiích. Balancujeme mezi místními iniciativami a praxí a potřebou realizovat a financovat digitální infrastrukturu, spolupráci a služby v národním měřítku. Máme rovněž tradici v efektivní činnosti na základě spolupráce, vytváření sítí a vyhýbáme se vynalézat objevené a platit tak dvakrát.

Bibliotheek.nl

je národní portál zpřístupňující virtuální holandskou knihovnu, která je výsledkem společného úsilí holandských veřejných knihoven a koordinovaná VOB. Internetová stránka http://www.bibliotheek.nl poskytuje uživatelsky přívětivý přístup ke sbírkám digitální knihovny.

Virtuální veřejná knihovna je vyvíjena jako běžná knihovna, ale tradiční knihovnické činnosti - jako jsou referenční služby, rady čtenářům, rešerše a meziknihovní výpůjční služby - jsou prezentovány novým způsobem. Uživatelsky efektivní a přívětivý software nabízí širokou škálu informací v integrovaném modelu nezávisle na prostoru a čase. Kromě toho mohou být informace poskytovány na základě individuálních požadavků podle profilu uživatelů (my library). Tímto způsobem bibliotheek.nl kombinuje nejen know-how a zkušenosti z mnoha holandských knihoven, ale rovněž vybraných partnerů.

Holandské veřejné knihovny také spojily síly k financování nákupu digitálních zdrojů, jako jsou noviny, historický archivní materiál, informace pro zákazníky, literární databáze. Bibliotheek.nl je národní platformou tvořenou sítí knihoven. Tato virtuální síť pracuje ve skupinách a týmech, které předkládají, navrhují, plánují a vybírají digitální zdroje na základě perspektivních požadavků a asistují při úpravě dat. Síť tvoří domény, oblasti a skupiny specialistů zaměřené na společné formování a silnou koalici pro odstraňování bariér a poskytování veřejných informačních služeb přístupných 24 hodin denně. Stále častěji jsou služby využívány z domova. Koncové uživatele tvoří holandská veřejnost, nicméně některé služby jsou určeny pouze pro členy veřejných knihoven. Hlavní část stránek tvoří všeobecný portál včetně hlavních služeb, digitální školní knihovnavirtuální dětská knihovna. Související webové stránky byly rozvíjeny dříve, částečně nezávisle, a jsou postupně integrovány do koncepce a struktury Bibliotheek.nl.

Digitální knihovna

obsahuje digitální zdroje určené uživatelům knihovny. Komise odborných pracovníků vybírá a proplácí informační zdroje pro digitální knihovnu, které jsou nabízeny veřejným knihovnám ve dvou balíčcích - základním a speciálním. Knihovny mají zpoplatněno členství v Asociaci. Nové informační zdroje digitální knihovny, jako jsou např. články z časopisů, jsou ověřovány v pilotních projektech.

Aquabrowser je speciálně navržený vyhledávací software pro digitální knihovnu. Je založen na asociativním spojení a frekvenci hledaných termínů. Stále více místních knihoven jej kupuje pro prohlížení svých vlastních sbírek.

Katalog pracuje s meta-indexováním a umožňuje přístup k digitálním a sdíleným fyzickým sbírkám souběžně. Nabízí spojení kamenné a digitální knihovny.

Al@din

je národní knihovnická referenční služba pro děti a dospělé, která je zpřístupněna od roku 2003 a připojit se k ní dá prostřednictvím www.aladin. bibliotheek.nl nebo z webových stránek místní knihovny. Služba byla vytvořena na domovské stránce http://www.bibliotheek.nl v režimu http://aladin.bibliotheek.nl/imode.

Personální referenční služba je poskytována prostřednictvím národní sítě knihovníků, expertů z různých oblastí, jako je např. zdravotnictví, historie, literatura, ekonomika, Evropa. Všechny odpovědi obsahují odkazy na knihy, webové stránky, časopisy, články, včetně bibliografických údajů. Na digitální službu je možné pohlížet jako na nadstandardní - podle profilu místní knihovny.

Dotazy mohou být zodpověděny prostřednictvím webmailu. Po testování je navíc od 1. července 2007 nabízen chat během víkendů a dvou večerů. Tato přímá a interaktivní služba byla přijata s velkým zájmem. Chatfone je program, který byl hodnocen uživateli a knihovníky koncem roku 2007.

Propagace služby Al@din byla zacílena na mladé lidi prostřednictvím reklamy v televizi a rovněž na různých velkých akcích. Příkladem může být kampaň zaměřená na propagaci čtení - Holandsko čte.

Milion kopií vybraného titulu knihovny rozšířily a umožnily o něm diskusi. Al@din uskutečnil soutěž Máš znalosti? a Asociace projekt různými způsoby propagovala.

Zoek&boek

VOB vytvořila národní on-line rezervační službu zoek&boek (vyhledej knihu) v dubnu 2007. Služba uživatelům umožňuje objednat si on-line dokumenty ze sbírek ve svých knihovnách a z ústřední hudební knihovny v Rotterdamu, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zdokonalená meziknihovní výpůjční služba respektuje tradiční rozdělení mezi sbírkami. Uživatelé knihoven, kteří nenaleznou to, co potřebují v knihovním katalogu své knihovny, mohou využít dalších katalogů na regionální, oblastní nebo národní úrovni. Jestliže je požadovaný dokument dostupný, může být doručen prostřednictvím zoek&boek. Služba spojuje místní knihovny se systémy OCLC PICA, VDX a národní sítí NCC/ILL. Tento národní systém funguje pro veřejné knihovny. Systémy se vybírají a v současnosti je jich kolem dvou set propojeno s VDX. Nyní je do systému zapojeno 750 knihoven a připojují se další. Do září 2007 bylo přijato od koncových uživatelů celkem 30 000 žádostí. Služba je vysoce hodnocena a připravuje se další verze, která bude nabízet více funkcí knihovnám a koncovým uživatelům.

Digitální školní knihovna

Veřejné knihovny během posledního desetiletí rozvíjely přidané služby školám, protože ne na všech školách jsou zřízeny knihovny. A i když škola knihovnu má, její sbírky jsou limitovány. Žáci vyhledávají stále více zdrojů na internetu, ale vědí, které zdroje jsou hodnotné a spolehlivé? Proto je mediální výchova jedním z nových úkolů pro veřejné knihovny, dalším je podpora při studiu a vypracovávání domácích úkolů.

Digitální školní knihovna je součástí bibliotheek.nl. Je službouveřejných knihoven žákům, učitelům, školním knihovníkům všech typů škol a vzdělávacích institucí. Tým knihovníků a učitelů vybírá a připravuje texty a filmy. Všechny dokumenty mohou být zpřístupněny pro různé cílové skupiny roztříděné podle typu školy, úrovně, předmětu. Tímto způsobem dokonce i ti nejmladší naleznou zdroje pro přípravu, prezentaci, psaní úkolů s celou škálou ilustračních materiálů. Bylo přijato rozhodnutí, že veřejné knihovny budou doručovat do škol další informační zdroje.

Virtuální dětská knihovna

Dětská knihovna není jen školní knihovnou, měla by být veselá, zajímavá, podnětná. Jak prezentovat dětskou knihovnu na internetu a zároveň podporovat čtenářství? Dětská knihovna je založena na místních iniciativách a rozvíjí se pro děti ve věku 7-14 let. Děje se tak s limitovanými prostředky a využívají se existující technologie a služby. Jsou nabízeny digitální služby a pozornost je zaměřena na interaktivitu. Portál obsahuje novinky, zprávy, otázky (Al@din), audioknihy a dětský prohlížeč (aplikovaný aquabrowser). Záměrem výzkumného projektu bylo získat větší porozumění dětským zkušenostem s vyhledáváním a očekáváním. Výsledek bude aplikován ve zdokonaleném rozhraní a softwaru pro vyhledávání.

Vyčleněné stránky

S pomocí místních iniciativ a externích partnerů vytvořily veřejné knihovny pod záštitou Asociace několik speciálních portálů, které se shodují se směřováním větších knihoven. Jedná se o celoživotní vzdělávání, kulturní rozmanitost, sociální inkluzi, služby pro handicapované uživatele nebo o další oblasti - např. zdraví, hudbu.

Hlavní myšlenkou je, že lidé z různých skupin budou moci nalézt informace a služby na webech propojených s hodnověrnými zdroji a službami veřejných knihoven. Následuje několik příkladů.

Celoživotní vzdělávání

Tak jako v sedmdesátých letech i nyní podporují veřejné knihovny iniciativu EU o celoživotním vzdělávání (2002) a spolupracují se vzdělávacími centry. Vytvářejí tak atraktivní vzdělávací nabídky. Na národní úrovni Asociace pracuje společně se vzdělávacím programem televize na jeho nových formách.

Vzdělávání začíná se schopností číst a psát. V Holandsku je 1,5 mil. lidí pologramotných, což znamená, že jejich dovednosti psaní a čtení jsou nedostatečné k vykonávání obyčejných činností, jako je čtení dětem, poštovní styk, čtení informačních letáků, novin, užívání internetu ad.

Při národní kampani v boji proti negramotnosti spolupracuje VOB s velkým množstvím partnerů a podporuje místní zaměstnance ve speciálních školeních. Vzrostlo rovněž uvědomění veřejnosti a Asociace spolupracuje s různými nadacemi, nabízí rovněž putovní expozici Taal Centraal (zaměřenou na jazyk). Vytvářejí se taktéž speciální informační zdroje.

Netnieuws

Knihovny si mohou vyžádat předplatné Netnieuws, což jsou on-line noviny pro nové čtenáře, kteří chtějí uplatnit své získané jazykové znalosti a dovednosti ve čtení.

Ik wil iets leren

Webová stránka Chci se něco naučit slouží jako digitální letáková prezentace všech forem vzdělávání, rozšiřující kompetence uživatelů. Vzdělávání může být uskutečněno pomocí kurzů psaní, televize, počítače, v některém institutu nebo v knihovně. Webová stránka je propojena se službou Al@din a je vyhrazena současným dokumentům a tématům. Různé knihovny experimentují se vzdělávacími koutky v knihovnách.

Werkzat

Ve spolupráci s profesionálními vzdělávacími institucemi knihovny organizují informační podporu pro lidi hledající práci nebo měnící zaměstnání. Mohou být opět podporovány televizí a poskytovat rady prostřednictvím instruktora, školení a speciálního informačního místa (WerkPlekWorkplace) v knihovně. Služby lze najít na uvedené webové stránce.

E-learning

Protože mnoho moderních kurzů využívá digitální programy, lidé mohou testovat a zlepšovat své kompetence ve speciálních veřejných e-learningových kurzech, které nabízejí veřejné knihovny. Ukázka jedné demo verze je k dispozici na http://www.debibliotheken.nl/content.jsp?objectid=9497.

Imigrační služby

Přistěhovalci jsou v Holandsku podporováni vyhrazenými programy a službami. Jejich povinností je naučit se holandsky a poznat kulturu. V tom jim pomáhají a podporují je veřejné knihovny. Knihovny mají pro tuto činnost vyhrazen speciální prostor jak v kamenných, tak v digitálních knihovnách.

Virtueel inburgeringsloket

Virtuální pult pro všechny druhy dotazů zaměřených na Holandsko je spravován ve spolupráci s vládou. Knihovny mají speciální edici přístupnou pro konzultace. Demo je na http://www.inburgeringsloket.nl/demo/.

Anderstaligen Informatiepunt (AINP)

Pro imigranty, kteří ještě nejsou schopni číst holandsky, jsou určeny knihovní služby v šesti jazycích. Originální pilotní projekt funguje nyní jako národní služba, která poskytuje praktické informace z mnoha oblastí, s nimiž jsou imigranti konfrontováni - tj. bydlení, finance, vzdělávání, zdraví, legislativa atd.

Abecední přehled zmiňovaných stránek a projektů

Anderstaligen Informatiepunt

www.ainp.nl  

Knihovní stránka pro přistěhovalce s informacemi o praktických záležitostech v různých jazycích.

Bibliotheek.nl

http://www.bibliotheek.nl/  

Portál veřejných knihoven v Holandsku.

FOBID Netherlands Library Forum

http://www.fobid.nl/  

Zastřešující organizace pro všechny typy knihoven, informace, dokumentační služba.

Koninklijke Bibliotheek

http://www.kb.nl/  

Národní knihovna.

Muziekweb

http://www.muziekweb.nl/  

Hudební knihovna.

Vereniging van Openbare Bibliotheken in Nederland

http://www.debibliotheken.nl  

Asociace holandských veřejných knihoven.

Virtueel Inburgeringsloket (producent)

Virtuální informační pult pro imigranty.

Virtuele jeugdbibliotheek

http://www.jeugdbibliotheek.nl/  

Dětský knihovní portál.

Virtuele schoolmediatheek

http://www.schoolbieb.nl/  

Virtuální školní knihovna pro děti, studenty, rodiče a učitele.

Werkzat

http://www.werkzat.nl/  

Speciální poradní a informační stránka pro vyhledávání zaměstnání, která je podporována televizními programy, školeními a informačními místy v knihovnách.

Zoek&boek service

http://sitegenerator.bibliotheek.nl/landelijklenen/home/  

Vyhledávací a doručovací služba veřejných knihoven

Z angličtiny přeložila EVA MARVANOVÁ