Main content

Z KNIHOVEN...

Slavnostní setkání knihovníků v Městské knihovně v Čelákovicích

U příležitosti 25. výročí otevření nové budovy čelákovické městské knihovny se začátkem dubna letošního roku uskutečnilo setkání knihovníků Středočeského kraje. Přítomní hosté si prohlédli výstavu amatérských tvůrců na téma Knihovny a jejich svět aneb Jak mě kniha inspirovala. Bylo tak možné zhlédnout obraz namalovaný podle fotografií z průvodce, šité historické kostýmy, různé techniky na látkách apod.

Vlastní program zahájil starosta města Čelákovice ing. Bohumil Klicpera, kterému bylo možné tak pěknou knihovnu s podnikavými knihovnicemi jen závidět. PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu NK ČR, upozornil na současné problémy v knihovnictví a zodpověděl otázky přítomných knihovnic.

Kniha v proměnách času - to bylo téma besedy s dlouholetým ředitelem Knihovny Národního muzea v Praze PhDr. Jaroslavem Vrchotkou, CSc. Beseda byla doplněna řadou ukázek a neformálně pokračovala i po skončení oficiální části.

Při pohoštění, které vlastnoruč-ně připravily knihovnice čelákovické knihovny, se diskutovalo o problémech, které knihovnice trápí, jako například nedostatek skladovacích prostor a finanční záležitosti. Vzájemně se také informovaly o akcích, které pořádají ve svých knihovnách, a kdo měl zájem, mohl si prohlédnout celou knihovnu. Při odchodu jsme všichni dostali květinu a slibovali jsme si, že se rádi opět sejdeme. 

Literární soutěž Dlouhá cesta

Městská knihovna v Čelákovicích vyhlásila již 6. ročník literární soutěže na téma Dlouhá cesta. Autoři mohli soutěžit ve třech kategoriích: poezie, próza (povídka, pohádka, divadelní hra ad.) a publicistika (reportáž, fejeton, črta). Věkové kategorie byly stanoveny takto: děti do 15 let, mládež 15-18 let a dospělí. Všechny práce, jejichž rozsah nesmí překročit 10 stran a musí být původní, dosud nezveřejněné, posoudí odborná porota. Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne 9. října 2008 v rámci Týdne knihoven. Vítězné práce pak budou vystaveny v prostorách knihovny a také mohou být otištěny ve sborníku.

Více informací i fotografií najdete na adrese: http://www.celakovice-mesto.cz/knihovna/

LADISLAVA CUKROVÁ 

Knihovnice dětem aneb Hry bez hranic

V sobotu 17. května 2008 byl zahájen již druhý ročník soutěží, které pořádá SKIP - Klub dětských knihoven Karlovarského kraje pod názvem Knihovnice dětem aneb Hry bez hranic. Hlavním tématem v letošním roce se stal Pravěk. Pořádající knihovnou byla Nová Role, městečko nedaleko Karlových Varů. Do soutěže se zapojila šestičlenná družstva dětí od 8 do 14 let.

Přípravy začaly již v zimních měsících, protože první úkol děti plnily ve svých knihovnách - připravovaly si oděv, vymýšlely název své „tlupy“, šily prapor, vyráběly maskota a vznikal také pokřik tlupy. Do těchto příprav byly zahrnuty také dvě přednášky Mgr. Jiřího Klsáka, archeologa Karlovarského muzea, O pravěku a pravěkých nalezištích na Karlovarsku, které se konaly v Sokolově a Karlových Varech. Z těchto přednášek připravil J. Klsák dvacet otázek na jedno stanoviště naší pravěké stezky.

Ráno na prezentaci se sešlo 14 družstev s doprovodem knihovnic z celého kraje (Chebsko - Cheb, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, Sokolovsko - Chodov, Kraslice, Habartov, Královské Poříčí, Loket, Lomnice a Karlovarsko - Nejdek, Nová Role, Ostrov, Božičany a Toužim).

Po slavnostním zahájení na zahradě knihovny se družstva představila svým pokřikem, oděvem, praporem a ukázala nám své maskoty. Dalším úkolem bylo vyplnění křížovky s tajenkou (CORYTHOSAURUS). Po jejím vyplnění dostala družstva svého průvodce (vedoucí skautů z Nové Role, pracovnice Domu dětí a mládeže, členky kulturní komise, knihovníky z Chodova a Božičan) a mapku, podle níž se vydala na trasu dlouhou 1,5 km, která vedla pěknou přírodou - lesem a kolem řeky Rolavy. Tady na soutěžící čekala stanoviště s dalšími úkoly, např. malování obydlí (pravěcí lovci malovali výjevy z lovu zvěře), šití mošničky, otázky z knihy Eduarda Štorcha Lovci mamutů, skládání obrázku Věstonické Venuše nebo pravěkého zvířete z archeologického nálezu. Na dalším stanovišti musela družstva správně seřadit vývojová stadia člověka, ulovit mamuta (trefování šiškami do obrázku mamuta), poznávala pravěká zvířata a odhadovala množství soli. Celé dvě hodinky na trase doprovázel soutěžící déšť. Sluníčko vysvitlo až na poslední dva úkoly, které na ně čekaly opět na zahradě u knihovny - modelování pravěkých zvířat z kaolínové hmoty a bojová disciplína - přetahování lanem. Zde je přivítala svými písničkami hudební skupina DSM.

Po ukončení soutěží se družstva se svým doprovodem přemístila k místní porcelánce, po které je provedl ing. Jaroslav Šimek.

A to už se blížil čas vyhodnocení soutěže. Všichni netrpělivě očekávali výsledky. Na prvním místě se umístili soutěžící z knihovny v Chebu, druhou příčku obsadilo družstvo z toužimské knihovny a třetí místo získali soutěžící z knihovny ve Františkových Lázních. Ceny předávala předsedkyně Klubu dětských knihoven paní Eva Novotná z Chebu a Marcela Toužimská z knihovny Nová Role.

Dostalo se na všechny, každý účastník získal pamětní listinu, talíř s obrázkem mamuta a navíc ještě mamuta z perníku. Největší problém nastal pro „chebany“, protože nevěděli, jak svůj náklad cen dopravit do místa svého bydliště.

Poděkování patří všem knihovnicím, které se podílely na přípravách soutěže, všem průvodcům, kteří doprovázeli děti po pravěké stezce, členům kulturní komise za postavení hangárů na zahradě u knihovny a Domu dětí a mládeže za poskytnutí místností.

Akce proběhla za finanční podpory MK ČR, SKIP Karlovarského kraje a města Nová Role. Ovšem bez sponzorů by se taková soutěž neobešla. Za ceny do soutěže si zaslouží poděkování Thun, Karlovarský porcelán, závod Nová Role a Sítotisk Stará Role, Obec Božičany, KB Cheb, Kili - etnické suvenýry, Josef Pobiš - výroba svíček, hračky Ostrov, ZPA Nejdek a Hrad Loket.

Letošní pravěké Hry bez hranicv Nové Roli skončily, příští rok se sejdeme v Královském Poříčí, kam nás pozvala knihovnice Andrea Šneberková.

LADISLAVA NEMČICOVÁ

Strážci Modré planety v RK Karviná-Nové Město

Již od roku 1990 je 22. duben uznáván jako mezinárodní svátek životního prostředí. Je pro každého z nás vhodnou příležitostí, abychom se zamysleli nad tím, jak naší krásné planetě ubližujeme, ale hlavně, abychom si promysleli, co můžeme udělat pro to, aby se nám na Zemi lépe žilo. Tuto otázku jsme řešili také my v oddělení pro děti a mládež Regionální knihovny Karviná-Nové Město.

Jak může knihovna přispět ke zlepšení životního prostředí? Nejlépe propagací a přiblížením problematiky široké veřejnosti. Proto jsme celý duben zasvětili právě této problematice a uskutečnili jsme několik zajímavých akcí.

Naši Knihomolíci mohli celý měsíc odpovídat na záludné otázky v testíku, který prověřil jejich znalosti z oblasti ekologie. Dokážete odpovědět na to, co je recyklace, fotosyntéza, dezinfekce či co je obsahem Kjotského protokolu? Naši malí čtenáři si s otázkami poradili hravě. Pravdou ovšem zůstává, že jméno pana ministra životního prostředí bylo docela tvrdým oříškem pro většinu z nich.

Pro ty mladší byla připravena výtvarná soutěž, v níž mohli namalovat, jak by měla vypadat naše příroda, okolí školy či domova, popřípadě mohli ztvárnit ohrožené druhy zvířat.

Pro třetí až pátý ročník základních škol ve spolupráci s Environmentálním poradenským a informačním centrem, které působí pod Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, naše knihovna zprostředkovala besedy o problematice třídění odpadů. Zábavnou formou se děti dozvěděly, proč třídit odpad, jak jej třídit, co se s odpadem dále děje, co je to recyklace. Pochopily rozdíl mezi tříděním papíru čistého a mastného, mezi sklem a zrcadlem, sklenicí a porcelánem. Formou hry si na konci besedy žáčci vyzkoušeli třídění odpadů přímo do barevných kontejnerů. Jedna perlička za všechny: „Do kterého kontejneru patří posmrkaný kapesník?“ „ No přece do nebezpečného odpadu, ne?

Zajímavé bylo povídání o pet láhvi. Lektor dětem ukázal „ miminko“ pet láhve ještě před tím, než jej nafouknou a je z něj taková láhev, kterou známe z obchodu. Děti byly překvapené, když se dozvěděly, že třeba flísová bunda nebo koberec jsou vyrobeny právě z pet lahví a klouzačky z jejich víček. Pokud někdo na začátku besedy váhal, zda odpad 
třídit, či ne, pak v závěru již o tom nikdo nepochyboval a každý věděl, jak na to.

Jak se dá odpad využít pro to, aby nám sloužil dál jako estetický doplněk, to se mohli všichni přesvědčit díky výstavě prací naší přední karvinské výtvarnice paní Renáty Filipové v prostorách naší knihovny. Za svou práci získala nejedno ocenění. Zajímavé obrazy, postavičky, poháry či skulptury z pet lahví inspirovaly po celý měsíc návštěvníky knihovny. Díky této výtvarnici vznikl nový obor výtvarného umění nazvaný „pet-art“.

Na Mezinárodní den Země, tedy 22. dubna, se sešlo na třicet dětí a rodičů ke společnému čtení v rámci projektu Celé Česko čte dětem. Náš host, lektor Jaroslav Uhlárik, četl ukázky z knih o ohrožených druzích zvířat. Hodinku čtení provázela příjemná atmosféra a neradi jsme se spolu loučili.

Na první pohled by se mohlo zdát, že problematika ekologie, životního prostředí a třídění odpadů je celkem nezajímavá. Podle reakcí našich malých čtenářů, učitelů i rodičů jsme ovšem došli k závěru, že stačí jen zajímavě a nově dané informace podat. V obdobných akcích bude určitě naše knihovna díky příznivé odezvě pokračovat.

SVĚTLANA STOKLASOVÁ

Dvakrát z Klatovské knihovny

V ráji realistickém

Ve dnech 24. a 25. dubna 2008 uspořádala Městská knihovna v Klatovech spolu s katedrou českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Zápodočeské univerzity v Plzni sympózium s názvem V ráji realistickémvěnované Karlu Klostermannovi a realismu v české literatuře.

Pozvání přijali a úvodní slovo pronesli proděkanka PF ZČU v Plzni doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc., radní KÚ Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Martin Baxa a starosta Klatov Mgr. Rudolf Salvetr.

Během dvou dnů se uskutečnilo 17 přednášek na nejrůznější literární a jazyková témata. Za všechny můžeme zmínit například prof. PhDr. Viktora Viktoru, CSc., který se zamýšlel nad škodlivými vlivy v umění, téma pronikání popisu přírody do zobrazení člověka podrobně přiblížila prof. PhDr. Hana Voisin-Jechová, CSc., odraz lidové kultury a ja-zyka v románu Mlhy na Blatechrozebral PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub a doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc., se věnovala Klostermannovi a jeho dílu z hlediska didaktického. Kromě toho se v předvečer sympózia konala beseda, při níž PhDr. Marie Majtánová, CSc., představila svou knihu Volba profesora Klostermanna.

Přednášky i přes jejich vysokou odbornost navštívil velký počet lidí z řad veřejnosti i středoškolských studentů. Klatovská knihovna se tak připojila k oslavám 160. výročí narození a 85. výročí úmrtí Karla Klostermanna, spisovatele Šumavy. Po konferenci „Balbínovská miscellanea“ a „Perla v hrubé kazajce“ to byla už v pořadí třetí vědecká konference s mezinárodním dosahem.

STANISLAV REISER
 

Barokní jezuitské Klatovy

V přednáškovém sále Městské knihovny Klatovy se 26. 4. 2008 konal už druhý ročník projektu Barokní jezuitské Klatovy, pořádaného občanským sdružením Klatovské ka-takomby. Na letošním sympoziu s názvem „Moderní člověk a víra“ přednášeli a diskutovali profesoři Univerzity Karlovy prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc., a prof. PhDr. Tomáš Halík, ThD. Na sympoziu vystoupili i zástupci jezuitského řádu P. Ing. František Hylmar a P. Václav Umlauf, Ph.D.

Většina lidí nezná správná slova pro vyjádření své víry či nevíry v Boha. Podle profesora Sokola náboženství vyjadřuje obavu o nejcennější věci, ale i poděkování za ně. Označil naši současnost jako postkřesťanskou, tedy jako křesťanství, které zapomnělo svoji víru. Profesor Tomáš Halík problém víry a nevíry nevidí jako spor mezi dvěma vyhraněnými skupinami lidí, ale jako dialog, který musí začít v srdci každého z nás. Víra je vztahem k poslednímu tajemství života.

Barokní jezuitské Klatovyse stávají tradicí a organizátoři už nyní přemýšlejí o náplni dalšího ročníku. V roce 2009 by se měla konference opět vrátit k historickým tématům, tak jak tomu bylo v loňském roce.

ZDEŇKA BURŠÍKOVÁ