Main content

UDÁLOSTI: Jedenáctá valná hromada SKIP je za námi

KATEŘINA JANOŠKOVÁ kjanoskova@mvk.cz

LINDA JANSOVÁ linda.jansova@nkp.cz

V úterý 7. 6. 2022 přivítala Ostrava stovky knihovníků, konkrétně členů Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), kteří si přišli zvolit na následující tři roky svého předsedu, výkonný výbor a dozorčí komisi, zhodnotit hospodaření a činnost svazu za uplynulé období a přijmout programové prohlášení na období let 2022–2024.

Spoluorganizátorem této události se stala Knihovna města Ostravy v čele se svou ředitelkou Miroslavou Sabelovou a této úlohy se ostravští knihovníci zhostili opravdu na jedničku. Valná hromada se odehrávala v areálu Dolní oblasti Vítkovic, a to v aule Gong, moderním multifunkčním centru, které vzniklo vestavbou do původního plynojemu z roku 1924 podle projektu významného architekta Josefa Pleskota. Již díky samotnému místu konání měla akce skutečně unikátní charakter. Inspirativní prostory dokreslila také výstava (re)VIZE knihoven v 21. století: prostor-funkce-příležitost, kterou laskavě zapůjčila Moravská zemská knihovna v Brně (pozn. red.: blíže viz Čtenář č. 6/2022, s. 230–231). Na výstavě se přítomní mohli seznámit s vývojem architektonických řešení knihoven v České republice a naladit se na navazující odbornou konferenci Architektura knihoven, která na témže místě proběhla následujícího dne. Důležitou součástí byla také výstava firem dodávajících knihovnám celou řadu různých produktů. Jednání valné hromady i konference podpořilo celkem 19 firem: Albertina icome Praha, Anopress, Ceiba, CoLibri, Cosmotron, EBSCO, EXON, INTEBO Šebek, KP-SYS, Lanius, Newton Media, ORIS PLUS, Palmknihy, ALBI, Team Library, R-Bit Technology, Tritius, SVOP a Virtuplex.

Vraťme se ale k valné hromadě. Ta byla zahájena v úterý po poledni. O spokojenost přítomných se opravdu skvěle postaral stále usměvavý a všudypřítomný tým knihovnic a knihovníků Knihovny města Ostravy a také zástupců regionální organizace SKIP 10 (tedy Regionu Moravskoslezského a Olomouckého kraje) a pražského sekretariátu SKIP a jeho spolupracovníků. Navíc hned u prezence na všechny účastníky čekala taška s drobnými dárky.

Přítomné pak přivítal předseda SKIP Roman Giebisch, který rovněž společně s tajemníkem a čestným předsedou SKIP Vítem Richterem provázel celým odpoledním programem. O svou radost nad tím, že takto významné setkání se koná právě v Ostravě, se hned na počátku podělila Miroslava Sabelová.

Valnou hromadu slavnostně zahájili náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo a generální ředitel Národní knihovny ČR Tomáš Foltýn. Uvítací proslov v podobě předtočeného videopříspěvku pronesla Barbara Lison, ředitelka Městské knihovny v Brémách (Stadtbibliothek Bremen, Německo) a předsedkyně Mezinárod-ní federace knihovnických sdružení a institucí (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA). Zazněla také zdravice od slovenských kolegů knihovníků, kterou přednesla Helena Mlejová, předsedkyně Spolku slovenských knihovníků a knihoven a čerstvě zvolená předsedkyně slovenské Ústřední knihovnické rady. Nadcházejícímu jednání popřála zdar a velmi přátelsky a srdečně promluvila o tom, jak jsou pro Slovensko české knihovny inspirativní. Za Sdružení knihoven ČR účastníky valné hromady pozdravila ředitelka Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem Jana Linhartová. Ta zároveň vyjádřila radost nad skutečností, že již v roce 2019 bylo mezi českými knihovnickými organizacemi podepsáno memorandum o spolupráci.

Štafetu převzala Marie Šedá z výboru SKIP 10, která na valné hromadě svědomitě plnila úlohu předsedkyně mandátové komise. Tato komise podle pravidel určila další průběh valné hromady, tj. odložila zahájení o 30 minut (nutné pro usnášeníschopnost). V této půlhodině zazněl příspěvek Barbory Čižinské, ředitelky Knihovny města Hradce Králové, věnovaný projektu S knížkou do života (Bookstart), tedy jednomu z aktuálně nejvýznamnějších projektů SKIP. Barbora Čižinská ze své pozice členky pracovní skupiny projektu představila nejdůležitější aktivity realizované v rámci tohoto projektu; zazněly i optimistické statistické údaje a samozřejmě nechyběla poutavá fotodokumentace aktivit uskutečněných v zapojených knihovnách z různých koutů ČR.

Následně mohla být valná hromada zahájena a byla zvolena volební a návrhová komise. Vít Richter přednesl komentář ke zprávě o hospodaření (jeho součástí byla i analýza financování SKIP v letech 2017 až 2021) a ke zprávě o činnosti. V celkovém hodnocení uplynulého období samozřejmě výrazně rezonovala témata, která ovlivnila celou společnost, a tedy i činnost knihoven, a to pandemie covidu-19 a válka na Ukrajině. Součástí byla také prezentace výsledků ankety, v níž činnost SKIP hodnotili přímo jeho individuální a institucionální členové. Ankety se zúčastnilo celkem 401 respondentů. Nejsilnějšími tématy se stalo vzdělávání knihovníků, spolupráce a partnerství, PR a marketing a získávání nových členů. Těmto oblastem se chce SKIP intenzivně věnovat i v dalším období, což proklamuje i ve svém programovém prohlášení. Závěrečná část hodnocení patřila zprávě dozorčí komise SKIP, kterou přednesla její předsedkyně Daniela Divínová, ředitelka Masarykovy veřejné knihovny Vsetín.

V další části programu dosavadní předseda SKIP Roman Giebisch představil kandidáty na funkce členů výkonného výboru a dozorčí komise. O funkci předsedy SKIP se ucházeli dva kandidáti – stávající předseda Roman Giebisch a současná místopředsedkyně SKIP Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Poté, co se účastníci valné hromady seznámili s pravidly voleb, zatrhli své favority na volebním lístku a svou volbu mohli stvrdit vhozením do volební urny.

V době, kdy komise horlivě sčítala hlasy, byl představen návrh programového prohlášení na následující tři roky. Promítlo se do něj pět prioritních témat, na které se SKIP zaměří a bude jejich prostřednictvím užitečný knihovnické profesi. Těmito tématy jsou benefity a partneři, ceny a soutěže, lobbying a spolupráce, marketing a média a projekty a vzdělávání.

Podařilo se také prosadit návrh na změnu stanov, což doprovázela i debata z pléna. Nejvýznamnější změnou je zavedení možnosti online hlasování pro všechny orgány SKIP včetně valné hromady. Změny se týkaly ale i dalších oblastí, např. činnosti odborných orgánů SKIP.

Poté již bylo možné přistoupit k vyhlášení výsledků voleb, jehož se ujala předsedkyně volební komise Lidmila Švíková z Jihočeského regionu SKIP. A jak to všechno dopadlo? Platnými 446 hlasy bylo z 22 kandidátů do výkonného výboru zvoleno 19 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů. Celkově nejvyšší počet hlasů (418) získal Vít Richter. Předsedou SKIP se (s 310 hlasy) stal opět Roman Giebisch. Do dozorčí komise bylo zvoleno všech deset navržených kandidátů.

Předseda návrhové komise Hanuš Hemola ze SKIP Praha na závěr přednesl usnesení 11. valné hromady, ve kterém byla schválena a vzata na vědomí všechna usnesení, zprávy i stanovy a programové prohlášení a výsledky voleb na následující tříleté období. Valná hromada nově zvolenému výkonnému výboru SKIP uložila důsledně naplňovat schválené programové prohlášení a zároveň vyjádřila poděkování všem hospodářkám regionů v čele s Alenou Kvasničkovou, hospodářkou výkonného výboru.

V závěru Zlata Houšková, členka výkonného výboru SKIP, všechny přítomné potěšila přečtením milého pozdravu od kolegy Miloše Kvapila (dříve ředitele Městské knihovny Prostějov), v němž mimo jiné zaznívá také nápad na zřízení nového Ministerstva knihovnictví (pozn. red.: text zveřejníme v některém z příštích čísel).

Následoval společenský večer v hotelu Imperial. Příjemné profesní setkání při dobrém jídle a pití zpestřilo hudební vystoupení žáků Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava. Třešničkou na dortu se stalo předávání Ceny českých knihovníků, které s laskavostí, humorem, šarmem a profesionalitou sobě vlastní bravurně – stejně jako celý večer – moderovala Zlata Houšková.

Nyní již tedy víme, že Cenu českých knihovníků, která se již od roku 2001 uděluje za dlouholetou významnou činnost podporující české knihovnictví, získali:

— PhDr. Šárka Kašpárková, ředitelka Knihovny Kroměřížska;

— Mgr. Blanka Konvalinková, dříve ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci;

— Jiřina Kostková, vedoucí Městské knihovny Kaplice;

— Dr. Zdeněk Matušík, jehož působení je spjato s Národní knihovnou ČR;

— PhDr. Helga Turková, dříve ředitelka Knihovny Národního muzea;

— PhDr. Halina Molinová, dříve ředitelka Regionální knihovny Karviná (cena byla udělena in memoriam);

— Mgr. Jana Nejezchlebová, pracovnice Moravské zemské knihovny v Brně (cena byla udělena in memoriam).

Všem oceněným touto cestou gratulujeme – ocenění si za svůj přínos českému knihovnictví plně zaslouží!

Na závěr ještě praktická poznámka: všechny dokumenty vztahující se k valné hromadě a předávání Ceny českých knihovníků najdete na webu SKIP (https://www.skipcr.cz/), konkrétně v sekcích Knihovnické akce (dokumenty z valné hromady včetně odkazů na fotodokumentaci a videozáznamy), Ocenění (přehled nositelů Ceny českých knihovníků) a Kontakty (přehledy nově zvolených členů ústředních orgánů SKIP).

Foto: Václav Jansa (Osvobozená knihovna, z. s.)