Main content

OD REDAKČNÍHO STOLU

Milé čtenářky, milí čtenáři,

občas si zkouším představit, jaké by to bylo, kdybych vůbec neměla zkušenost, co to je zvuk, slovo, jak zní tón... Jak těžce bych chápala řeč, psaný text, jestli bych vůbec tento vyjadřovací prostředek byla schopná používat a v jaké míře…

Knihovny se svým potenciálem nízkoprahovosti a dostupnosti mají možnost lidem, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni, podat pomocnou ruku. A také to dělají. O těch, které svými aktivitami dávají příklad ostatním, se dočtete v tomto čísle Čtenáře. Jeho podstatná část se věnuje vzdělávání osob se specifickými potřebami, zaměřuje se na aktivity knihoven pro neslyšící (včetně neslyšících prelingválně) i pro lidi se zrakovým či mentálním hendikepem. Zastřešeny tématem Přístupnost knihoven s římskou jedničkou vyplňují takto cílené články více než čtvrtinu časopisu. Římská dvojka, na kterou se již teď můžete těšit, pak přinese spíše technický pohled na dané téma.

Středová příloha má s tématem společnou snahu pomoci a ochránit tam, kde je to potřeba, v tomto případě jde o přírodu, dopad lidského jednání na ni, hospodaření se zdroji. Inspirací pro aktivity s dětskými čtenáři v oblasti ekologie nám mohou být knížky, činnosti i deskové hry, jejichž výběr zde najdete.

Když píšu tento úvodník, jsou letošní Knihovny současnosti teprve před námi, ale o dalších významných akcích – 11. valné hromadě SKIP a účasti českých zástupců na kongresu německých knihoven v Lipsku – už informace přinášíme. Stejně jako o velmi užitečném pražsko-brněnském dvojsemináři pro vedoucí/ředitele knihoven. Řízení knihovny totiž není vůbec jednoduché, zvláště když máte „přijít k nové knihovně“ v rámci projektu financovaného z prostředků EU; to vám přiblíží statečná, schopná a navíc vtipná (jak je z jejího příspěvku jednoznačně patrné) ředitelka kutnohorské knihovny Gabriela Jarkulišová.

Další část cyklu Nadace OSF otevře opět důležitou otázku, jak hledat a kriticky vyhodnocovat relevantní informace. V knihovnách vidí potenciál být díky legitimitě, široké důvěře, ale také nadšení a erudici jejich pracovníků majáky v moři dezinformací. Informuje také o novém ocenění Bibliotheca inspirans, letos zaměřeném na mediální vzdělávání a udělené sedmi knihovnám, kterým tímto (předem, protože ve chvíli psaní editorialu ještě neznáme jejich jména) blahopřejeme!

Úspěšný začátek školního roku a hodně tvořivosti a sil do období bohatého na knihovnické aktivity vám za redakci přeje

PAVLA VLKOVÁ