Main content

Leden 2013

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

POZNÁMKY DO DIÁŘE

Biblioweb aneb Kudy vede cesta k vítězství

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) pořádá od roku 2002 soutěž o nejlepší knihovnické stránky Biblioweb, která od roku 2007 probíhá pod záštitou Asociace krajů České republiky. Cílem každoročně vyhlašované soutěže je udržovat kvalitu webových stránek knihoven na dostatečné úrovni a dále ji zvyšovat. Knihovní weby mají totiž sloužit jako spolehlivý zdroj informací o knihovnách a jejich službách. Proto jsou stránky knihoven hodnoceny jako celek...

JAK NA TO: INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – 2 Atraktivní lekce?!

První ze série článků byl věnován vymezení pojmu informační vzdělávání (IV) a zejména stanovení obsahu, potažmo jednotlivých okruhů, na které by se knihovníci – lektoři měli v rámci lekcí IV zaměřit. Je tedy načase zamyslet se nad formou, díky které by naši žáci a studenti co nejlépe a praktickou cestou získali potřebné znalosti (jednotlivé druhy gramotností), dovednosti (kompetence) a postoje (přístup)...

Knihovna Židovského muzea v Praze

Židovské muzeum v Praze (dále ŽMP) v posledních letech pořádá množství kulturních a vzdělávacích programů a snaží se oslovit širokou veřejnost. Jednou z cest, která otevírá sbír ky muzea, je i knihovna. Do knihovny ŽMP může přijít opravdu každý. Většina materiálů je připravena ke studiu na počkání, knihy vydané po roce 1945 si mohou registrovaní čtenáři půjčovat domů. Knihovna se specializuje na knihy a časopisy zaměřené na historii Židů v Čechách a na Moravě, judaismus, literaturu o dějinách šoa a druhé světové válce, dále díla zaměřená na muzeologii, dějiny umění, slovníky a učebnice hebrejštiny atd.

Z TAJEMSTVÍ... Knihovny Národního muzea

Každá knihovna má svá tajemství, o nichž čtenáři nevědí. A záleží na knihovnících, co z nich svým čtenářům odhalí. V Knihovně Národního muzea je takových tajemství plno. O některých zdejší knihovníci vědí už několik generací, jiná objevují a jsou i pro ně nová...

AUTOMAT KNIHOVNA s Ing. Martinem Svobodou, ředitelem NTK v Praze

Knihovnictví není především věda, ale služba…

Před sto lety byla v Ústí nad Labem otevřena moderní knihovna

Pro většinu obyvatel Rakousko-Uherska byl 6. říjen 1912 běžnou nedělí, avšak pro Ústečany nikoli. Již ráno hloučky zvědavců na Matterniho (dnešním Lidickém) náměstí mezi sebou diskutovaly, zda do Ústí opravdu dorazí z Prahy místodržitel Thun. Někteří v rukách drželi čerstvý výtisk novin Aussiger Tagblatt, který o otevření Lidové knihovny a čítárny města Ústí nad Labem ten den detailně informoval...

Databáze ADR aneb Nejen pomůcka Souborného katalogu ČR

Činnost opolských veřejných knihoven na podporu čtenářství dětí a mládeže

V opolském vojvodství v Polsku pracují s dětmi a mládeží všechny veřejné knihovny. V roce 2011 tvořilo knihovní síť 317 knihoven, z toho 39 speciálně se věnujících výhradně dětem a mládeži do 15 let. V regionu již delší dobu pozorujeme neustále klesající počet mladých čtenářů využívajících služeb veřejných knihoven. Souvisí to s prohlubujícím se demografickým problémem a výjezdy do zahraničí za prací. Problém narostl do takové míry, že se regionál ní správa rozhodla vytvořit v regionu zvláštní demografické území, které má fungovat po dob ně jako speciální ekonomická teritoria. Pro ilustraci vážnosti tohoto problému stačí uvést následující údaje: v roce 2011 využilo veřejných knihoven v našem regionu 43 742 čtenářů mladších 15 let, a o deset let dříve, v roce 2001, jich bylo 61 187, tedy téměř o 40 % více...

ROZHOVOR s IRENOU KOŹMIŃSKOU, ředitelkou Nadace ABCXXI (Polsko)

Čtení vytváří vazby

RETRO OKÉNKO ČTENÁŘE

Pouze v tištěné verzi...

O leperiben – projekt Paměť romských dělníků

Počátek historie „romské“ knihovny ve Vítkovicích spadá do roku 2004, kdy Knihovna měs ta Ostravy připravila projekt s názvem Romaňi Kereka (Romský kruh). Jeho cílem bylo vytvořit v Ostravě – Vítkovicích veřejnou knihovnu se zaměřením na romské obyvatelstvo...

Už víme, jak se „šije“ knížka

Z KNIHOVEN...

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

ÚNOR

ZUZANA HELINSKY ODPOVÍDÁ ZE ŠVÉDSKA

Dotaz: Jakou roli budou hrát knihovny v budoucnu?

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR