Hlavní obsah stránky

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Slovník českých knihovníků – vznik, současnost, budoucnost

DANA SMETANOVÁ Dana.Smetanova@nkp.cz

Databáze Slovník českých knihovníků je výchozím bodem pro každého, kdo hledá informace o významných osobnostech oboru: knihovnících, informačních specialistech, pedagozích a mnohdy doslova renesančních osobách, které vynikly i v mnoha dalších oblastech. Prostřednictvím krátkých biografických medailonků se může zájemce seznámit nejen s profesním životem knihovnických osobností, ale i s vývojem knihovnictví a informační vědy od 16. století až po současnost.

Jak to začalo

Databáze vznikla v roce 2007 z podnětu Sekce pro bibliografii Sdružení knihoven ČR. Základem slovníku se stalo 130 personálních hesel, které pečlivě vybrala a z dosud publikovaných biografických medailonků zpracovala Marie Nádvorníková. Další rozvoj databáze byl založen na kooperaci Národní knihovny ČR (NK ČR) a krajských knihoven, přičemž koordinátorem projektu byla Moravská zemská knihovna (MZK). Pod jejím vedením bylo do databáze zpracováno dalších více než 400 personálních hesel.

Zlomový rok 2014

K významné změně ve tvorbě Slovníku došlo v roce 2014, kdy byla data z technických důvodů převedena do správy NK ČR. Původní individuální software byl nahrazen knihovním systémem ALEPH, který umožňuje centrální správu databáze a zároveň poskytuje přístup všem spolupracujícím knihovnám. Koordinaci projektu převzal Knihovnický institut NK ČR. Byl znovu ustaven pracovní tým ze zástupců krajských a některých odborných knihoven, kteří jsou odpovědní za výběr osobností svého regionu nebo oboru a za zpracování a správu biografických hesel těchto osobností.

V souvislosti s převodem dat do systému ALEPH je nutné zmínit několik skutečností. Přestože obsah databáze zůstal při importu nezměněn, došlo k úpravě struktury záznamu. Celkově se jedná o kvalitativní posun, a to jak v úrovni zpracovávaného hesla, tak ve zpřístupnění celé databáze, která nyní nabízí rozsáhlejší možnosti vyhledávání, listování rejstříky podle různých hledisek a další funkce, běžné ve standardním knihovním systému.

Nový systém si vyžádal i nový způsob zpracování. Osobní hesla se vytvářejí ve vazbě na soubory Národních autorit. Biografické údaje a biografická poznámka jsou přebírány z autoritních souborů, pokud je tam osobnost uvedena. Informace o publikační činnosti jsou zprostředkovány odkazem do katalogů knihoven, přednostně do Databáze knihovnické literatury a do Souborného katalogu ČR. Záznam je obohacen o odkazy na externí zdroje, např. Wikipedii nebo články v knihovnických časopisech, které pojednávají o dané osobnosti. Součástí záznamu je i fotografie, pokud ji osobnost poskytne a dá svolení ke zveřejnění v databázi.

Současnost

V současné době obsahuje databáze již 1250 biografických hesel (stav k 31. 1. 2020). Kromě NK ČR pravidelně do databáze přispívají některé krajské knihovny, osvědčenými zpracovateli jsou MZK a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové; ostatní knihovny přispívají spíše příležitostně nebo se více zaměřují na aktualizaci stávajících záznamů.

Hesla ve Slovníku se zpracovávají ve dvou kategoriích. Biografická hesla nežijících osobností jsou vytvářena na základě rešerše v různých informačních zdrojích. Rozsah hesla závisí na významu osobnosti, na množství dostupných reálií i na přístupu zpracovatele hesla. Sběr dat o žijící osobnosti se uskutečňuje formou dotazníku. Na základě vyplněného dotazníku je zpracováno biografické heslo, které je před zveřejněním v databázi předloženo ke schválení dotyčné osobě.

Vzhledem k tomu, že se v České republice eviduje bezmála 5900 knihoven různých typů (veřejných, odborných, akademických aj.), v nichž pracuje téměř 7500 knihovníků, klíčovou otázkou je, koho do Slovníku zařadit. Pro výběr osobností byla stanovena společná kritéria, která představují základní požadavky, ale zároveň poskytují dostatečný prostor pro individuální přístup jednotlivých zpracovatelů. Rozhodujícím kritériem je zaměstnání v knihovně nebo výuka odborných knihovnických předmětů na školách v kombinaci s některým z dalších kritérií, kterými jsou např. vědecká nebo spolková knihovnická činnost, osobní přínos k rozvoji knihovnictví, významný podíl na rozvoji knihovny nebo získání některé knihovnické ceny.

Výše uvedená tabulka ilustruje rozvoj databáze a její využívání od převodu do AKS Aleph.

V letech 2016–2017 přispěli významnou měrou k rozšíření databáze studenti Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK, se kterým navázala NK ČR spolupráci.

Budoucnost

Zdá se, že portfolio knihovnických osobností minulosti je téměř vyčerpáno, ale v knihovnách pracuje řada kvalitních a obětavých pracovníků, kteří splňují kritéria pro zařazení do Slovníku. Každý rok jsou desítky knihovníků oceněni některou z knihovnických cen, která je veřejným uznáním za jejich dlouholetou a soustavnou práci, za přínos k rozvoji českého knihovnictví či významný knihovnický počin. Biografické medailonky mnohých těchto osobností již ve Slovníku najdeme, ale oceněných knihovníků, kteří by si zasloužili mít tam svoje osobní heslo uvedené, je mnohem více.

Úspěšný rozvoj databáze bude záviset zejména na aktivitě knihoven a jejich dobré spolupráci, nelze však opomenout ani propagaci tohoto jedinečného oborového zdroje, minimálně zveřejněním informací na webových stránkách spolupracujících knihoven.

Databáze je otevřené dílo, které si vyžaduje a bude vyžadovat neustálé aktualizování, zpřesňování a doplňování údajů. Poděkování patří všem, kdo se na tvorbě databáze aktivně podílejí. Zejména nás těší zájem kolegů z řad odborné veřejnosti, kteří nás kontaktují a svými informacemi přispívají k prohloubení kvality a k úplnosti příslušných biografických hesel a dávají podněty k zařazení nových osobností.

Informace o projektu včetně dotazníku pro žijící osobnosti nalezne zájemce na stránkách portálu Informace pro knihovny v sekci Oborové báze dat: https://ipk.nkp.cz/oborove-baze-dat/slovnik-ceskych-knihovniku.

Databáze je zpřístupněna přes OPAC NK ČR: https://aleph.nkp.cz/cze/sck.