Hlavní obsah stránky

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Obecní knihovna Kostelní Lhota

KVĚTA ŠLEMÍNOVÁ knihovna@kostelni-lhota.cz

Historie knihovny v naší obci sahá hluboko do minulosti. V naší obecní škole byla žákovská knihovna zmiňována již v roce 1887. Čítala 183 svazků a bylo v ní tehdy za rok vypůjčeno 1475 knih.

V roce 1954 byla zřízena Místní lidová knihovna v bývalé „Restauraci u Štajnerů“, kde pravidelně promítalo i obecní kino.

Podle zápisu kronikáře Josefa Kuchaře byla v roce 1985 provedena generální oprava knihovny a její rozšíření o jednu místnost, která patřila kinu. Ve fondu knihovny bylo v té době na 700 knih. Ve spolupráci s knihovnou v Sadské se čtvrtletně obnovoval knižní fond.

V roce 1994 byla knihovna přemístěna do budovy obecního úřadu (čp. 82) místo zrušeného skladu civilní obrany a o čtyři roky později byla knihovna zrušena na základě rozhodnutí zastupitelstva z důvodu malé návštěvnosti.

Na místě původního objektu OÚ čp. 82 bylo v roce 2021 dokončeno komunitní centrum obce. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prostřednictvím MAS Podlipansko, o. p. s. V něm byla v duchu 21. století obnovena i knihovna, která není jen „výdejnou tištěných knih“, ale věřím, že se již nyní stala novým kulturně-společenským centrem obce. Zřizovatelem knihovny je obec Kostelní Lhota.

V současné době je v knihovně k dispozici téměř 400 titulů, přes 15 druhů časopisů a přes 500 titulů zapůjčených z výměnného fondu Knihovny Kutná Hora. Další knihy průběžně doplňujeme. Máme přes 50 stálých čtenářů a další noví čtenáři nám stále přibývají.

Když jsme 2. 10. 2021 slavnostně knihovnu i komunitní centrum otevřeli a současně uspořádali kulturní akci Valašsko v Polabí, sešlo se přes 100 občanů naší obce, ale i z okolních měst a obcí.

Letos jsme zorganizovali první návštěvu dětí z místní mateřské a základní školy. Děti se seznámily s prostředím knihovny, dozvěděly se, jak se v knihovně i ke knihám chovat, poslechly si krátký příběh z prostředí knihovny a vyrobily si vlastního skřítka – Knižníka.

Za spolupráce s Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s., jsme v květnu 2022 uspořádali v prostorách komunitního centra kulturní akci Jarní setkání seniorů. Setkání zpestřila živá hudba i vystoupení žáčků místní mateřské školy, kteří si připravili pásmo básniček a veselých písní. Sešlo se bezmála 50 seniorů a více než polovina z nich využila i možnost navštívit knihovnu. Někteří se zaregistrovali jako noví čtenáři a vybrali si z naší nabídky nabízených titulů knih a časopisů.

Knihovna též zaštiťuje i dva kurzy příměstského Letního minitábora v Kostelce, který je určen nejen pro děti z místní mateřské školy. Mohou se tak těšit na společné chvíle s kamarády a společné hry v knihovně a v komunitním centru, ale samozřejmě také v přírodě.

V letošním roce ještě plánujeme a připravujeme pro děti a jejich rodiče projekt Bookstart – S knížkou do života, setkání dětí z mateřské i základní školy, pasování dětí na čtenáře za spolupráce s místní základní školou, pravidelná setkání seniorů, tvořivé dílny, výstavy a besedy.