Hlavní obsah stránky

UDÁLOSTI: Memorandum o spolupráci mezi SKIP a SONS

DAGMAR FILGASOVÁ filgasova@sons.cz

Zrcadlová kaple Klementina v Praze se ve čtvrtek 19. 5. 2022 stala místem konání konference s tématem příkladů dobré praxe v oblasti spolupráci mezi knihovnami a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS). V úvodu konference podepsali předseda výkonného výboru Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) Roman Giebisch a prezident SONS Luboš Zajíc Memorandum o spolupráci mezi SKIP a SONS (pozn. red.: Úplné znění textu tohoto dokumentu naleznete jako přílohu tohoto příspěvku v e-verzi časopisu Čtenář).

Základní linii programu tvořily prezentace oblastních odboček SONS Havlíčkův Brod a Kyjov a knihoven Česká Lípa, Vsetín a Ostrava. Konference se účastnili zástupci knihoven a SONS ze všech krajů České republiky, kteří si vyslechli také odborné informace z oblasti architektonické a webové přístupnosti knihoven pro osoby se zrakovým postižením.

Lidé se zrakovou vadou využívají v knihovnách především zvuková oddělení, kde naleznou zejména audioknihy a v některých knihovnách také přehrávače těchto knih vhodné právě pro tyto uživatele. V současné době se prostředí knihoven stává i místem pro realizaci různých typů aktivit ve vzájemné spolupráci s oblastními odbočkami SONS. Důležitým prvkem budoucí spolupráce je vzájemné poznání možností, jak uspokojit potřeby zrakově postižených v oblasti čtenářské gramotnosti a jak rozšířit účast knihoven při zvyšování kompetencí zrakově postižených.

Členská základna SONS zahrnuje v rámci naší republiky velké množství osob se zrakovým po-stižením, kterým oblastní odbočky a pracoviš-tě pomáhají k začlenění do běžného života. Prostředí knihoven se tak leckde stává místem pro konání volnočasových aktivit, soutěží, tréninku jógy, výtvarných aktivit, besed a přednášek, promítání filmů se zvukovým popisem apod. Významným prvkem spolupráce je také společná prezentace pomůcek a dovedností ze strany zrakově postižených a možností pomoci této komunitě ze strany knihoven. Vyhledávány jsou také aktivity SONS v oblasti vzdělávání dětských čtenářů, zejména ukázky dovedností a práce vodicích psů.

Oblíbenou aktivitou v knihovnách se stává přehlídka profesionálních zrakově postižených umělců Dny umění nevidomých, ve které se představují hudební skupiny, hudebníci, zpěváci a výtvarníci z celé republiky. Umění nevidomých přitahuje laickou i odbornou veřejnost, která tak začíná vnímat svět zrakově postižených jako součást naší společnosti. Dalším oblíbeným festivalem je přehlídka zájmové umělecké činnosti Tyfloart, která se koná jednou ročně v průběhu několika dnů a v různých městech naší země. Úroveň těchto festivalů je vysoká; jejich hlavním prvkem je vzájemné souznění světa vidomých a nevidomých.

Důležitým bodem spolupráce je informova-nost a proškolení zaměstnanců knihoven o práci s osobami se zrakovou vadou. V současné době dochází k aktualizaci metodiky práce knihoven s touto komunitou a připravuje se proces školení knihovníků. Součástí budoucích vztahů jsou setkání SONS a knihoven na místní a krajské úrovni pro bližší poznání možností spolupráce.

Nezbytným prvkem při budování vzájemných vztahů je odstraňování architektonických a informačních bariér pro zrakově postižené v prostředí knihoven a také zajištění přístupnosti webových stránek. Odborní zaměstnanci SONS budou nápomocni při konzultacích knihoven v této oblasti, která je pro samostatnost zrakově postiženého čtenáře velmi důležitá.

Celostátní periodikum ZORA, vydávané SONS, přináší informace potřebné a zajímavé pro zrakově postižené čtenáře, ale nejen pro ně – i pro jejich rodiny, přátele, majoritní publikum. Jde o rozmanitá témata z různých oblastí života a je důležité, aby také knihovny mohly prezentovat v tomto časopise své možnosti a aktivity nabízené osobám se zrakovým postižením. Vzájemná inspirace je významnou součástí spolupráce a bude přínosem pro rozvoj budoucích vztahů.

Konference zcela jistě splnila svůj účel – představit příklady dobré praxe spolupráce knihoven a SONS – a stala se inspirujícím podnětem pro její účastníky. Nyní probíhají konzultace o vzájemné spolupráci v intencích podepsaného memoranda a je zřejmé, že vůle spolupracovat je umocněna. Lidem se zrakovou vadou se rozšíří možnost realizace v prostředí knihoven, a tak se zvýší jejich začlenění do běžného života.

 

Příloha: Memorandum o spolupráci mezi Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky (dále jen SKIP), Mariánské náměstí 190/5, 110 00 Praha 1, a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (dále jen SONS), Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1

V Praze 19. května 2022

 

 SKIP a SONS společně prohlašují, že:

 • přistupují k sobě navzájem s hlubokým respektem a kolegialitou
 • povzbuzují knihovny a oblastní odbočky SONS k zapojení podle svých možností do vzájemné spolupráce

SKIP a SONS se dohodly, že budou usilovat o spolupráci především v těchto oblastech: 

 • všestranné podpory rozvoje knihovnických služeb pro osoby se zrakovým postižením ve všech typech knihoven 
 • rozvoje a aktualizace metodiky práce zaměstnanců knihoven 
 • školení knihovníků v oblasti práce s osobami se zrakovým postižením
 • odstraňování architektonických a informačních bariér pro osoby se zrakovým postižením
 • přehlednosti a užívání webových stránek knihoven v souladu s požadavky na jejich přístupnost pro osoby se zrakovým postižením
 • realizace aktivit podporujících rozvoj čtenářství a informační a mediální gramotnosti dětí i dospělých se zrakovým postižením
 • realizace  volnočasových, vzdělávacích i dalších aktivit se zaměřením na rozvoj kompetencí osob se zrakovým postižením
 • vzájemné spolupráce při prezentaci činnosti knihoven,  celostátních i regionálních aktivit SKIP a činnosti oblastních odboček SONS
 • prezentace aktivit knihoven v časopise Zora
 • vytváření podmínek pro realizaci aktivit v rámci festivalu prezentace zájmové činnosti a dovedností zrakově postižených, např. Dny umění nevidomých
 • pomoci knihoven při zajišťování celostátních sbírek na podporu zrakově postižených

Za tím účelem budou:

 • pořádat celostátní, regionální či místní setkání svých zástupců zaměřená na témata spolupráce
 • vyhledávat a využívat příležitosti k financování společných projektů
 • vzájemně konzultovat nové metody a trendy v oblasti využití speciální techniky pro osoby se zrakovým postižením

Toto memorandum o spolupráci podepsali:

V Praze 19. května 2022

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D, předseda výkonného výboru SKIP

Mgr. Luboš Zajíc, prezident SONS ČR, z.s.