Hlavní obsah stránky

TÉMA: Česko-slovenská spolupráce v oblasti knihovnictví: Spolupráce, která staví na tradici a obohacuje

EVA SVOBODOVÁ eva.svobodova@svkhk.cz

Článek bilancuje dosavadní spolupráci mezi Státní vědeckou knihovnou v Banské Bystrici a Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové, která již započala na konci 70. let minulého století.

ŠVK v Banskej Bystrici

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (www.svkbb.eu; dále ŠVK BB) je vědeckou knihovnou a má status výzkumné organizace. Od roku 2001 je její součástí též Literární a hudební muzeum. Právo povinného výtisku získala 1. 6. 1963. Po rozdělení republiky v roce 1993 jí toto právo zůstalo pro publikace vydané na Slovensku. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo kultury Slovenské republiky. Ředitelkou byla Blanka Snopková.1 Nemá však funkci krajské knihovny, tou je pro Banskobystrický kraj Krajská knižnica Ľudovíta Štúra ve Zvolenu.

První veřejná knihovna vznikla v Banské Bystrici v roce 1904. V roce 1926 byla založena Městská veřejná knihovna, která se postupně přetvářela na Krajskou lidovou knihovnu, Krajskou knihovnu, Okresní knihovnu a v roce 1970 Státní vědeckou knihovnu. Vedle vědecké knihovny působí v současnosti v Banské Bystrici také Veřejná knihovna Mikuláše Kováče.

ŠVK BB sídlí od roku 1967 v historické budově bývalého župního domu, který prošel v letech 1969–1979 generální rekonstrukcí. Další rekonstrukce, s cílem získat nové prostory v podkroví, se uskutečnila v období 1996–2003.

Historie spolupráce

První zmínky o vzájemných stycích mezi SVK HK2 a ŠVK BB se datují od konce 70. let. V roce 1978 došlo k recipročním návštěvám zaměstnanců, převážně mladých lidí. V následujících letech se pracovníci obou knihoven setkávali nepravidelně při pracovních příležitostech. Realizovala se výměna publikací a metodických materiálů. V roce 1984 uspořádala SVK HK studijní zájezd pro knihovníky z tehdejšího Východočeského kraje do knihoven na Slovensku. Byla mezi nimi i knihovna v Banské Bystrici a v Čadci. Prohlídce vědecké knihovny byl věnován celý den. Nezapomenutelným zážitkem pro všechny byl dopravník knih a potrubní pošta. Při této návštěvě bylo také dohodnuto, že obě knihovny v roce 1985 vyšlou dva pracovníky na čtrnáctidenní stáže, spolupráci zakotví do plánů práce na roky 1986 až 1990 a vzájemně využijí svých rekreačních zařízení. V říjnu téhož roku ředitel ŠVK BB Milan Kamenský s vedoucím ekonomického oddělení Jozefem Heringem navštívili SVK HK a prohlédli si zejména nové sklady v depozitáři na Pouchově. V roce 1989 slavila SVK HK 40. výročí svého založení a slavnostnímu zasedání byl přítomen ekonomický náměstek ředitele ŠVK BB Jozef Hering. Tehdejší ředitel SVK HK Josef Vlček se zúčastnil slavnostního setkání u příležitosti 20. výročí udělení statutu ŠVK BB.

Z pohledu historie vzájemných vztahů je významný rok 1995, kdy byla uzavřena dohoda o spolupráci. Konstatovalo se v ní, že vychází z dlouholetých vzájemných kontaktů mezi oběma knihovnami. V dohodě jsou zakotveny výměnné pobyty ředitelů a vedoucích pracovníků, odborné stáže, výměna zkušeností a publikací. Osmého července 1999 byla spolupráce obnovena podepsáním prováděcí dohody, která je od této doby každoročně aktualizována (v roce 2016 bylo slovo dohoda nahrazeno slovem smlouva).

Do širšího rámce se spolupráce mezi ŠVK BB a SVK HK dostává v roce 2003. Dne 15. 7. 2003 byla v Banské Bystrici při osobním setkání zástupců obou krajů podepsána Dohoda o spolupráci mezi Banskobystrickým a Královéhradeckým krajem, která se zaměřuje na aktivity v oblasti školství, životního prostředí, kultury a cestovního ruchu.

Spolupráce obou knihoven zahrnuje několik témat. Především jsou to týdenní pracovní stáže zaměstnanců obou knihoven. Od roku 2001 se jich ze strany SVK HK realizovalo 28. Na stáže jsou vysíláni nejen knihovníci, ale i pracovníci jiných profesí. Pro naše zaměstnance byly stáže vždy inspirující. Poznali kolegy stejné specializace, seznámili se s jejich pracovišti a metodami práce, navštívili další knihovny v kraji i ostatní kulturní zařízení, poznali krásy Banské Bystrice a okolí. Z děkovných dopisů kolegů ze Slovenska jsem nabyla dojmu, že i oni byli s obsahem stáží v naší knihovně spokojeni.

Měsíc české a slovenské kulturní vzájemnosti

Velmi významnou součástí spolupráce se stala výměna kulturních delegací, která probíhala v plné šíři od roku 2004. Pobyty kulturních delegací se realizovaly v říjnu, Měsíci české a slovenské kulturní vzájemnosti. Tento projekt české a slovenské kulturní vzájemnosti vznikl na popud ministrů kultury ČR a SR. Důvodem bylo zintenzivnění kulturních kontaktů mezi oběma zeměmi. U příležitosti návštěvy slovenského premiéra Mikuláše Dzurindy v České republice v květnu 2001 bylo rozhodnuto, že se Měsícem kulturní vzájemnosti stane říjen. Slavnostní zahájení projektu se uskutečnilo 6. 10. 2001 v bratislavském Divadle P. O. Hviezdoslava za účasti ministrů a premiérů obou republik. Záměrem bylo obsáhnout všechny úrovně umělecko-kulturní prezentace a pokrýt co nejširší prostor i z regionálního hlediska.

Cílem bylo představit současné trendy českého a slovenského kulturního života občanům obou republik. Náš cíl byl skromnější: seznámit knihovníky a veřejnost s kulturou družebního kraje. Proto byl v každé delegaci umělec (nejčastěji spisovatel nebo básník) s vazbou na daný kraj, knihovník, někdy i krajský politik, zástupce regionálního SKIP nebo Slovenského spolku knihovníků a Obce Slováků v Hradci Králové. Delegace měly většinou čtyři členy. Vůbec prvním hostem v rámci této aktivity byl v roce 2004 Ladislav Ballek, velvyslanec Slovenské republiky v Praze, prozaik a esejista. Po přijetí u hejtmana Královéhradeckého kraje vystoupil v SVK HK v rámci cyklu „Pojďme si povídat“ s přednáškou na téma slovenská literatura. Ve vysílání kulturních delegací se knihovny střídaly. V roce 2020 byla tato aktivita v souvislosti s koronavirem utlumena a zatím se neobnovila… 

Další formy spolupráce

Další součástí spolupráce je účast na významných celostátních knihovnických akcích obou zemí. Slovenští kolegové se od roku 2001 zúčastňují konference Knihovny současnosti a pracovníci z Hradce Králové navštěvují od roku 2004 mezinárodní odborný seminář TLib, konaný v ŠVK BB. Vedoucí pracovníci se dále setkávají při slavnostních příležitostech (např. otevření nové budovy SVK HK v roce 2008, významná výročí obou knihoven apod.) nebo na kolokviích českých, moravských a slovenských bibliografů, která se konají jednou za rok střídavě ve slovenských a českých, příp. moravských knihovnách.

Dále se trvale provádí výměna Českého historického časopisuKnižné revue a vlastních publikací obou knihoven. Došlo i na sdílení zajímavých výstav.

Díky tehdejším ředitelům Oľze Laukové a Josefu Vlčkovi se v 90. letech minulého století zrodila mezi našimi knihovnami systematická oboustranně prospěšná spolupráce.3 Pracovní stáže zaměstnanců, výměna kulturních delegací, výměna dokumentů, sdílení zkušeností, poznávání zajímavostí obou krajů, navázání osobních přátelství – to vše nás obohacuje a přispívá k rozvoji našich knihoven.

Foto: archiv SVK Hradec Králové

1 B. Snopková zemřela 30. 12. 2022.

2 Vědecká knihovna v Hradci Králové měnila v průběhu let svůj název. Pro zjednodušení je v textu použita zkratka v současnosti platného názvu: SVK HK – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.

3 Začátky spolupráce jsou zmapovány v rešerši KLABALOVÁ, Božena. Vztahy mezi SVK HK a ŠVK Banská Bystrica. [Hradec Králové: Oddělení informačních a referenčních služeb: Studijní a vědecká knihovna], 2011, 29 záznamů (3 s.).

 

Použitá literatura:

SVOBODOVÁ, Eva. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 1949–2017: 24 894 dnů v životě knihovny. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2019, 310 s. ISBN 978-80-7052-137-3

ŠPAČKOVÁ, Blanka a Marie ŠIMKOVÁ. Z družebních styků SVK ZN v Hradci Králové a SVK v Banské Bystrici. Čtenář, 37, 1985, č. 6, s. 199. ISBN 0011-2321