Hlavní obsah stránky

Slovník českých knihovníků

DANA SMETANOVÁ Dana.Smetanova@nkp.cz

Cílem databáze Slovník českých knihovníků je představit zájemcům z řad odborné i široké veřejnosti osobnosti českého knihovnictví. Formou krátkých biografií se zájemce seznámí nejen s významnými knihovnickými osobnostmi, které se zasloužily o rozvoj oboru a stály u vzniku mnoha odborných aktivit i základů některých knihoven, s význačnými pedagogy, ale i s osobnostmi, které se knihovnickému povolání věnovaly krátkou dobu, ale nakonec vynikly ve zcela jiném oboru.

Za všechny jmenujme známého skladatele, textaře a písničkáře Jaromíra Nohavicu nebo au­torku pohádek a pověstí Helenu Lisickou, z historie známého dobrodruha Casanovu nebo historika, kronikáře a archiváře Rožmberků Václava Březana. Jádro databáze však tvoří biografie takových osobností, jako je např. první ředitel Městské knihovny v Praze Antonín So­va, ředitel Univerzitní knihovny v Brně a spoluzakladatel Svazu knihovníků a informačních pracovníků Miloš Papírník, ředitel Státní knihovnické školy a předseda Spolku českých knihovníků Zdeněk Václav Tobolka, spoluzakladatel moderní informační vědy Augustin Merta, mnohostranná brněnská osobnost, ředitel městské knihovny v Brně Jiří Mahen nebo významný pedagog a bibliograf Jiří Kábrt. Avšak cílem databáze není pouhé ohlédnutí za historií knihovnické a informační vědy, ale prostřednictvím biografických medailonků ilustrovat pozoruhodný vývoj této vědy až do její dnešní podoby a vyzdvihnout osobnosti současnosti.

O vzniku slovníku

Myšlenka na vznik slovníku se zrodila již v roce 2006 na kolokviu českých, moravských a slovenských bibliografů v Trenčíně. Záštitu nad tvorbou slovníku převzalo na počátku roku 2007 Sdružení knihoven ČR (dále jen SDRUK). Projekt byl založen na vzájemné spolupráci knihoven, a to jak při výběru osobností, tak při zpracování hesel. Koordinátorem projektu se stala Moravská zemská knihovna, která se obrátila prostřednictvím Národní knihovny ČR a krajských knihoven na zástupce jednotlivých regionů s žádostí o zpracování seznamu osob vhodných pro zařazení do slovníku. Současně bylo z knihovnických bibliografií a časopisů zpracováno 130 personálních hesel z dosud publikovaných biografických medailonků. Da­ta byla ukládána do softwarového systému, který byl speciálně vytvořen k tomuto účelu. Databáze byla pod názvem Slovník českých knihovníků zpřístupněna na webových stránkách SDRUK.

Současnost

K významné změně v budování Slovníku českých knihovníků došlo v srpnu 2014. V této době již bylo zřejmé, že individuální software, ve kterém byla databáze od svého počátku vedena, přestal vyhovovat potřebám a nárokům na její provoz a možnostem využívání. Zástupci SDRUK hledali vhodné technické a provozní řešení, které by zpřístupnilo slovník v uživatelsky příjemném prostředí a umožnilo centrální správu databáze. Se svými požadavky se obrátili na Národní knihovnu ČR. Výsledkem jednání byla dohoda o předání dat do Národní knihovny ČR jako novému správci databáze.

Slovník je i nadále vytvářen na základě ko­operace Národní knihovny ČR, krajských knihoven a dalších odborných knihoven, které projevily o spolupráci zájem. Byl ustanoven nový pracovní tým složený ze zástupců spolupracujících knihoven. Tito pracovníci jsou odpovědní za zpracování a ukládání hesel osobností svého regionu a komunikaci se správcem databáze. V době předání obsahoval slovník 589 záznamů – hesel osobností českého knihov­nictví. Hesla jsou různé kvality a rozsahu, což je způsobeno významem osobnosti, dostupností informací o ní, ale nelze opomenout ani subjektivní přístup zpracovatele (autora hesla).

Výběr osobnosti a sběr dat

Z důvodu zajištění jednotnosti hesel byla revidována kritéria výběru osobnosti a vypracována nová metodika zpracování hesla. Rozhodujícím kritériem pro výběr osobnosti je zaměstnání v knihovně nebo výuka odborných knihov-nických předmětů na vysokých a středních knihovnických školách v kombinaci s některým z dal­ších kritérií, kterými jsou vědecká nebo spolková činnost v knihovnictví, osobní přínos k rozvoji knihovnického oboru, publikační činnost nebo významné působení v jiném oboru. Výběr osobností se nyní přednostně soustředí na držitele různých knihovnických ocenění, zejména na držitele Medaile Z. V. Tobolky.

Národní knihovna ČR a krajské knihovny navrhují podle uvedených kritérií osobnosti svého kraje/regionu, odborné knihovny osobnosti své instituce. Sběr dat o žijící osobnosti je realizován formou dotazníku, jehož součástí je i souhlas s uveřejněním údajů na webu, případně i v tištěné verzi slovníku, o které se do budoucna uvažuje. Na základě vyplněného dotaz­níku je zpracován návrh hesla, který musí být před uložením do databáze odsouhlasen příslušnou osobností.

Struktura záznamu

Byla vytvořena nová detailnější struktura záznamu, která je pro uživatele přehlednější a nabízí nové možnosti vyhledávání. Novou strukturu hesla ilustruje níže uvedený obrázek.

Z původního záznamu byla automatizovaně importována do příslušných polí nové struktury data a místa narození/úmrtí a pole živo­topis. Ostatní údaje musí být vyhledány a doplněny ručně.

Informace o publikační činnosti osobnosti je zprostředkována odkazy do katalogů, přednostně do Souborného katalogu ČR a do Databáze knihovnické literatury, pokud se tam díla autora nacházejí.

Pracovní tým postupně všechna importovaná hesla kontroluje a aktualizuje. Doplňuje odkazy do katalogů a dalších externích elektronických zdrojů, opatřuje záznamy předmětovými hesly a rozpracovává je do nové struktury. Zároveň zpracovává nová hesla výrazných osob­ností současnosti. Databáze je aktualizována online, každá změna, každý nově uložený záznam je okamžitě přístupný veřejnosti. V databázi jsou tedy obsažena jak hesla v původním formátu, kterých je v současné chvíli většina, tak hesla upravená do nové struktury. Cílem tvůrců slovníku je úplné zpracování všech hesel v co nejkratším termínu, aby vyhledávání bylo plně funkční v celé databázi a zájemce mohl získat aktuální a odborně zpracované informa­ce. Databáze je zpřístupněna na webu Ná­rodní knihovny ČR na adrese http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=SCK.

 

POUŽITÁ LITERATURA: