Hlavní obsah stránky

Aktuální informace

Září 2021

 • V programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím otevřela Nadace OSF grantovou výzvu a přihlašování do Cyklu mediální vzdělávání v knihovnách. Více čtěte ZDE.
 • TÝDEN KNIHOVEN má letos svůj 25. ročník. Jsou pro něj připravené nové webové stránky - https://www.tydenknihoven.cz/. Pro letošní ročník byla získána záštita Svazu měst a obcí. Týden knihoven proběhne letos v termínu 4. - 10. 10. 2021 se společným mottem UDRŽITELNOST. Své akce registrujte na - https://www.tydenknihoven.cz/registrace/.
 • Provoz knihoven a dalších zařízení a aktivit od 1. 9. 2021 upravuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 8. 2021, bod I/1 (.pdf). Ve všech případech platí, že ve vnitřních prostor je povinnost nosit respirátor (pokud není stanovena výjimka).
 • Nové číslo Malého tvořivce - Podzim 2021 - naleznete ve formátu pdf na webu Klubu tvořivých knihovníků SKIP

Srpen 2021

 • Výsledky 2. kola programu VISK 3 a pokyny pro vyúčtování za rok 2021 najdete ZDE.
 • Pokyny pro vyúčtování projektů z programu K21 – Knihovna 21. století najdete ZDE.
 • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě bude na podzim realizovat rekvalifikační kurz Knihovník v přímých službách. Kurz se skládá z šesti prezenčních workshopů v učebně MSVK v termínu září - listopad 2021 a distanční podpory v e-learningové formě. Kurz slouží jako příprava pro vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací, kterou mohou zájemci složit po absolvování kurzu. Cena za kurz je 1000 Kč, díky finanční podpoře MK ČR z programu VISK 2. Více informací o kurzu najdete ZDE.

 • Objednávka publikace Jak řídit knihovnu. Příručka pro začínající vedoucí knihovny. Více informací ZDE.
 • Od 1. 8. 2021 dochází k aktualizaci Seznamu děl nedostupných na trhu (SDNNT). Seznam je dostupný ZDE.

Červenec 2021

 1. v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m 2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,
 2. aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5 metrů, nejde-li o členy domácnosti,
 3. zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
 4. umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 5. zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
 6. zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu.
 • Některé knihovny omezují služby občanům EU. Veřejný ochránce práv na základě podnětů z řad občanů EU, kterým byly omezeny nebo odmítnuty některé služby knihoven, provedl průzkum dostupnosti knihovních služeb. Výsledky průzkumu byly zveřejněny ve zprávě, která je k dispozici na https://ipk.nkp.cz/docs/pristup-obcanu-eu-ke-knihovnim-sluzbam-v-ceske-republiceDoporučujeme knihovnám, aby prověřily své knihovní řády a praxi poskytování služeb občanům EU.
 • Fenomény v literatuře pro děti a mládež z knihovnického pohledu - k vyplnění malý dotazník. Data z něj získaná budou zpracována do podoby článku v připravovaném čísle časopisu Impulsy. Dotazník připravilo Centrum dětského čtenářství Knihovny Jiřího Mahena v Brně.
 • Letošní Týden knihoven a soutěž Městská knihovna roku 2021 mají záštitu Svazu měst a obcí České republiky.
 • Vláda nedávno schválila Závěrečnou zprávu o plnění Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020. Najdete v ní mimo jiné i rekapitulaci plnění za léta 2017 až 2020 - Stav, kterého bylo dosaženo plněním cílů koncepce. Celá zpráva na: https://ipk.nkp.cz/docs/zaverecna-zprava-ke-koncepci-rozvoje-knihoven-v-cr-na-leta-2017-2020
 • Moravská zemská knihovna v Brně nabízí volná místa v akreditovaném kurzu MŠMT Samostatný knihovník správce digitální knihovny, v termínu  1. září až 31. prosince 2021. Kurz je blended-learningový, tzn. kombinace frontálních workshopů v učebně MZK a e-learningový. Přihlášku a další informace najdete zde: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/knihovnicke-kurzy-zkousky-dle-narodni-soustavy-kvalifikaci.