Hlavní obsah stránky

Aktuální informace

Únor 2024

 • Vzdělávání pracovníků knihoven bude díky Národnímu plánu obnovy pokračovat i v roce 2024. Krajské knihovny a Sdružení knihoven získaly celkem 12 mil. Kč na vzdělávání pracovníků kulturního a kreativního sektoru. Vzdělávací aktivity budou zaměřeny na digitální dovednosti, finanční gramotnost, manažerské a komunikační dovednosti.
  Ministerstvo kultury zveřejnilo výsledky výzvy Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky KKS, Výzva č. 317 - https://mk.gov.cz/rozvoj-kompetenci-vzdelavaci-aktivity-pro-pracovnice-a-pracovniky-kks-vyzva-c-317. Středočeské vědecké knihovně v Kladně, p. o., budou přiděleny prostředky ve výši 1 508 134 Kč.
 • Zelená knihovna roku 2024 - soutěž IFLA. Až do 28. února 2024 je možné zasílat návrhy na udělení ceny IFLA Zelená knihovna roku 2024 (IFLA Green Library Award 2024). Jde již o 9. ročník této soutěže. Podrobnosti najdete v přeposlané zprávě níže a především na webu IFLA, konkrétně sekce ENSULIB, která se zabývá udržitelností: https://www.ifla.org/g/environment-sustainability-and-libraries/ifla-green-library-award/.
  Důležité je, že nominovat lze nejenom velké projekty (např. novostavby či rekonstrukce knihoven), ale i různé projekty menšího / malého rozsahu. Může být udělena i zvláštní cena za projekt, který byl realizován s minimálními náklady, ale má velký dosah. Chcete-li se podívat, které knihovny / projekty uspěly v roce 2023, navštivte web sekce ENSULIB: https://www.ifla.org/ifla-green-library-award-2023-winners-results/

Leden 2024

 • Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlásila 31. ročník ceny Kniha dětského srdce, ve které samy děti a mládež volí nejoblíbenější knihu loňského roku. Děti od 0 do 18 let mohou hlasovat pro knihu, která se jim nejvíce líbila z těch, které v minulém roce přečetly. Hlasovat mohou do 28. února 2024. Za děti, které ještě nečtou samy, mohou hlasovat rodiče. Hlasovat je možné korespondenčně i elektronicky. Elektronické hlasování zde. Více informací o ceně zde. Reportáž o ceně zde (Česká televize, 16. 1. 2024, čas 50:06).
 • Doporučení Výboru ministrů členským státům pro knihovní legislativu a politiku v Evropě CM/Rec (2023) 3. Národní knihovna zajistila český překlad doporučení EBLIDA k legislativě a politice knihoven v Evropě. Toto doporučení bylo schváleno Radou Evropy v březnu roku 2023 a doporučeno k realizaci ministrům kultury členských zemí. Knihovnám může být tento dokument užitečný při propagaci knihoven, jejich advokacii i při jednání a přesvědčování svých zřizovatelů nebo při vytváření vlastních koncepčních materiálů. Dokument je dostupný na webu Informace pro knihovny - https://ipk.nkp.cz/docs/CoE_Doporuceni_pro_legislativu_2024_01_02.pdf/view
 • Digitalizované české knihy budou nadále přístupné veřejnosti - Národní knihovna České republiky se dohodla s kolektivními správci Dilia a OOA-S na pokračování zpřístupnění digitálního obsahu v režimu děl nedostupných na trhu. Díla nedostupná na trhu jsou přístupná prostřednictvím portálu DNNT na adrese https://dnnt.cz/.
  Dostupný obsah zprostředkují digitální knihovny provozované Národní knihovnou České republiky, Moravskou zemskou knihovnou, Knihovnou AV ČR a Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové. Připravuje se zapojení dalších knihoven. Podmínkou přístupu je, aby byl čtenář registrován v některé knihovně. Data o dílech včleněných do systému jsou dostupná prostřednictvím webové aplikace Seznam děl nedostupných na trhu (https://sdnnt.nkp.cz), který je zároveň národním poskytovatelem dat do evropského rejstříku děl nedostupných na trhu EUIPO (https://euipo.europa.eu/out-of-commerce/#/). 
  Knihovny, které mají zájem zpřístupnit svým uživatelům digitalizované české knihy a časopisy, mohou uzavřít s Národní knihovnou smlouvu a této službě. V případě zájmu kontaktujte kol. Bedřišku Štěpánovou: Bedriska.Stepanova@nkp.cz.
  Podrobné informace o službě DNNT najdete na https://dnnt.cz/

Prosinec 2023

 • Knihovnický institut připravil praktický návod na zpracování výroční zprávy pro neprofesionální a menší profesionální knihovny. Úvodní kapitoly vysvětlují co je výroční zpráva, legislativní základy, komu je výroční zpráva určena, grafickou úpravu atd. Stěžejní částí materiálu je vzor výroční zprávy s příklady textů v jednotlivých kapitolách. S touto pomůckou lze sestavit celou výroční zprávu. Dokument ve formátu Word (pro snadnou práci s textem) je k dispozici na: https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/informacni-materialy-a-dokumenty. Výroční zpráva má být zpracovaná, schválená a publikována do 1. 3. následujícího roku.
 • Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK otevírá přihlášky do tradičního přípravného kurzu k přijímacím zkouškám na studijní programy ÚISK. Kurz proběhne online v prostředí Moodle v období 1.-29. 2. 2024, bližší informace a přihlášku najdete na https://uisk.ff.cuni.cz/cs/pro-uchazece/pripravny-kurz/.
  V akademickém roce 2024/25 budou otevřeny studijní programy: 1. Informační studia a knihovnictví – bakalářské studium v prezenční i kombinované formě, 2. Informace, média a knižní kultura – navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě a 3. Studia nových médií - navazující magisterské studium v prezenční formě.