Hlavní obsah stránky

Meziknihovní služby

Kontakt: Silvia Matějková mvs@svkkl.cz, 312 813 158, 721 285 377

Meziknihovní výpůjční služby

I. Výpůjčky dokumentů lze po zaregistrování objednávat v online katalogu, případně využít objednávkový formulář.

 • Výpůjční lhůta je stanovena na 37 kalendářních dní, z nichž je 7 dní počítáno na přepravu poštou.
 • Účtujeme úhradu nákladů na dopravu knihovního dokumentu, tj. poštovné ve výši skutečně vynaložených nákladů a balné ve výši 20 Kč za 1 zásilku.

Dokumenty je možné vyzvedávat i vracet osobně. V tomto případě samozřejmě nebudou žádné poplatky účtovány.

II. Jsme zapojeni do projektu Získej, v jehož rámci též poskytujeme meziknihovní výpůjční službu.

Přepravní a manipulační poplatek za meziknihovní výpůjčku jednoho dokumentu je v rámci této služby stanoven na 70 Kč.

III. Zpozdné ve výši 5 Kč se napočítává za každý provozní den a dokument. Provozním dnem je pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, sobota. Aktuální informace o otevírací době naleznete na www.svkkl.cz.

IV. Náklady na dopravu (poštovné a balné) a zpozdné fakturujeme pololetně. Výjimkou je částka za všechny účtované služby do 100,- Kč včetně, která je fakturována na konci kalendářního roku.

Meziknihovní reprografické služby

I. K objednání kopie dokumentu lze využít objednávkový formulář nebo e-mailovou adresu mvs@svkkl.cz.

II. Účtujeme úhradu nákladů na dopravu knihovního dokumentu, tj. poštovné ve výši skutečně vynaložených nákladů a balné ve výši 20 Kč za 1 zásilku a  částku za zhotovení kopií:

 • černobílá kopie nebo tisk A4 2,- Kč
 • černobílá kopie nebo tisk A3 4,- Kč
 • barevná kopie nebo tisk A4 12,- Kč
 • barevná kopie nebo tisk A3 24,- Kč

III. Jsme zapojeni do projektu Získej, v jehož rámci též poskytujeme službu elektronické dodávání dokumentů.

Cena za skenování je 1 Kč za 1 stranu a autorská odměna Dilia je 5 Kč za 1 stranu. Minimální sazba za jednu objednávku je 10 Kč, maximální sazba 75 Kč. U výňatku z monografií je stanoven limit 20 stran na jednu objednávku, u článku je počet skenovaných stran neomezen. K ceně se připočítává DPH.

IV. Náklady na zhotovení rozmnoženin fakturujeme pololetně. Výjimkou je částka do 100,- Kč včetně, která je fakturována na konci kalendářního roku.

Ztráta nebo poškození vypůjčeného dokumentu

Žádající knihovna je povinna bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození vypůjčeného dokumentu a ve lhůtě stanovené SVK v Kladně nahradit škodu.

I. V případě ztráty dokumentu

 1. stejným vydáním
 2. stejným titulem jiného vydání
 3. uhrazením ceny fotokopie a její vazby (zajišťuje knihovna)
 4. obvyklou cenou dokumentu, není-li cena obvyklá určena jinak, považuje se za cenu obvyklou cena kupní
 5. dohodou s knihovnou o jiné náhradě (např. dokumentem, který SVK v Kladně určí)

Současně je povinnost hradit manipulační poplatek za zpracování dokumentu, případně úhradu za knihařské zpracování. O způsobu náhrady ztráty rozhoduje SVK.

II. V případě poškození dokumentu

 • úhrada knihovnického a knihařského zpracování při poškození dokumentu 250,- Kč
 • náhrada za poškození dokumentu, které nebrání jeho dalšímu použití a je nevratného rozsahu 100,- Kč
 • náhrada za poškození dokumentu, které nebrání jeho dalšímu použití a je malého rozsahu 50,- Kč