Hlavní obsah stránky

Virtuální prohlídka Centrálního depozitáře SVK v Kladně

Základní informace

Hlavním posláním nového centrálního depozitáře je zefektivnění ochrany, využívání a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny (dále SVK).

Depozitář oproti současnému stavu zajistí

 • kapacitu i kvalitu podle norem pro uchování a správu knihovního fondu
 • vyšší kvalitu knihovnické a informační služby pohodlnějším a rychlejším zpřístupněním fondu koncovým uživatelům
 • výrazné zlepšení preventivní konzervace fondu, tzn. ochranu před poškozením a účinky nevhodných mikroklimatických podmínek
 • zjednodušení, urychlení a ekonomická efektivita obsluhy a správy fondu

Praktický užitek a přínos

 • moderními technologiemi osazená novostavba zajistí normativní podmínky pro dlouhodobé uchování knihovního fondu
 • moderní regálový systém a digitální technika urychlí a usnadní manipulaci s fondem
 • přemístění fondu, digitalizačního pracoviště a knihařské dílny ze stávajících nevyhovujících skladů výrazně zlepší pracovní i hygienický komfort zaměstnanců
 • zkrácení přepravní vzdálenosti, počtu a doby převozů dokumentů ze skladů rozmístěných v intravilánu Kladna přinese snížení nákladů a značnou úsporu času při odbavování výpůjček
 • výrazně efektivnější využití pracovní doby zaměstnanců
 

Lokalizace depozitáře

 • Divadelní 3499, 272 01 Kladno
 • vzdálenost ca 300 m od hlavní budovy SVK
 • depozitář je postaven na brownfieldu, na pozemku někdejších skladovacích a opravárenských hal POLDI; po jejich zbourání zde v posledních letech bylo černé garážové stání a černá skládka.


Autor projektu a cena

 • KANIA a.s., Ostrava
 • vedoucí projektu: Ing. Veronika Pališková
 • zodpovědný projektant: Ing. Ondřej Fabián, autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb
 • stavebně konstrukční řešení: Ing. Julius Wenig, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
 • architektonicko stavební řešení: Ing. arch. Pavla Olšáková
 

Využitelná plocha

 • prostor depozitáře 12 719,3 m³
 • 1. NP: depozitář, digitalizační pracoviště, manipulační/vjezdové prostory, dvě pracoviště skladových pracovníků, sociální a technické zázemí
 • 2. NP: depozitář, knihařská dílna, dvě pracoviště skladových pracovníků, sociální zázemí
 • 3. NP: depozitář se zvýšeným režimem ochrany, kancelář, sociální zázemí, vzduchotechnika, strojovna výtahu, venkovní ochoz
 

Generální dodavatel stavby

 • CL-EVANS, s.r.o., Česká Lípa
 • stavbyvedoucí: Josef Patočka a Ing. Miloš Pávek

Rozpočet

 • projekt celkem: 144 257 628,85 Kč, z toho:
 • dotace IROP: 110, 6 mil. Kč
 • rozpočet udržitelnosti projektu (předpoklad provozních nákladů): 1 109 600 Kč/rok

Příprava a výstavba

 • hlavním iniciátorem výstavby depozitáře a inovace skladových prostor byl předchozí ředitel SVK Ing. Jiří Mika
 • reálně byla příprava zahájena odkupem pozemku v r. 2016, podáním žádosti o evropské dotace a výběrovým řízením na zhotovitele projektu v r. 2017
 • projekt získal podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva č. 25 Knihovny, SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví při spolufinancování EU dotací 90 % způsobilých výdajů
 • stavba byla zahájena slavnostním poklepem na základní kámen v pondělí 16. září 2019 za účasti radního pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje Mgr. Karla Horčičky, radního pro bezpečnost a zdravotnictví JUDr. Roberta Bezděka v zastoupení hejtmanky, předsedy výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Ing. Zdeňka Štefka, vedoucí odboru kultury a památkové péče SK Mgr. Kateřiny Pešatové a dalších hostů
 • první prohlídka po dokončení stavební části se uskutečnila v pátek 7. 5. 2021, tj. po 19 měsících