Hlavní obsah stránky

Počet výpůjček, výpůjční lhůta, rezervace

Výpůjční lhůta

Výpůjční lhůta je pevně stanovená doba, po kterou si uživatel může vypůjčit žádaný dokument a liší se podle typu dokumentu.

Celkem je možné vypůjčit

Celkem je možné vypůjčit si současně 36 dokumentů (z toho 10 zvukových nebo zvukově obrazových dokumentů, 2 deskové hry, 3 e-knihy, 1 čtečku elektronických knih a 20 ostatních typů dokumentů). Výpůjčky potvrzuje uživatel podpisem dokladu o výpůjčce.

Při vypůjčování je povinné si dokument prohlédnout

Při vypůjčování je povinné si dokument prohlédnout, a je-li poškozen, ihned to ohlásit knihovníkovi. Poškozením se rozumí každé poškození, které významně snižuje hodnotu nebo možnost užití dokumentu, nikoliv běžné opotřebení odpovídající jeho stáří a povaze.

Prodloužení výpůjčky

  • Výpůjční lhůtu je možné 2x prodloužit o stejnou dobu, na kterou je dokument půjčen, a to nejdříve 7 dní před uplynutím výpůjční lhůty.
  • Prodloužení provádí uživatel sám pomocí služby Konto, a nejpozději v poslední den výpůjční lhůty, případně požádá o prodloužení výpůjční lhůty knihovníka (možno i telefonicky nebo e-mailem). Požadavky na prodloužení jsou realizovány během otevírací doby SVK.
  • Prodloužení není prováděno automaticky při návštěvě uživatele.
  • Výpůjční lhůtu nelze prodloužit, pokud je dokument rezervován jiným uživatelem nebo pokud byla jeho výpůjční lhůta již 2x prodloužena.

Informace o výpůjčních lhůtách a prodloužení výpůjčky: Knihovní řád, Hlava V Výpůjční služby, čl. 10 Výpůjční lhůty.

Rezervace dokumentu

  • Pokud je dokument vypůjčený jiným uživatelem, je možné si jej zarezervovat.
  • Žádá-li tentýž dokument více uživatelů, stanoví systém automaticky pořadí podle data, případně času vytvoření rezervace.
  • Jakmile je rezervovaný dokument vrácen a připraven k výpůjčce, je uživateli zasláno upozornění poštou, e-mailem nebo SMS. 
  • Za realizovanou rezervaci je stanoven manipulační poplatek (viz Ceník). Lhůta držení rezervace je deset dní od data návratu dokumentu.

Informace o rezervaci dokumentu: Knihovní řád, Hlava V Výpůjční služby, čl. 11 Rezervace.