Hlavní obsah stránky

První prohlídka centrálního depozitáře SVK v Kladně

Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně

V pátek 7. května ve 14 hodin se uskutečnila za účasti zástupců Středočeského kraje (dále SK) první prohlídka novostavby centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Divadelní ulici v Kladně.

Prohlídky se zúčastnila hejtmanka SK Mgr. Petra Pecková, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Mgr. Václav Švenda, předsedkyně výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Mgr. Lucie Cirkva Chocholová, předseda Ústřední knihovnické rady PhDr. Vít Richter, bývalý předseda výboru pro pam. péči, kulturu a cestovní ruch Ing. Zdeněk Štefek, tajemník Magistrátu města Kladna Ing. Zdeněk Slepička, vedoucí odboru kultury a památkové péče SK Mgr. Kateřina Pešatová, vedoucí odd. kultury Ing. Lukáš Halenkovský, vedoucí odd. investic Odboru krajského investora Bc. Petr Kučera, vedoucí odd. tiskového a PR Mgr. Martina Kemrová, za generálního dodavatele CL-EVANS ředitel Ing. Jan Neužil a jednatel Mgr. Tomáš Kafka, stavbyvedoucí Josef Patočka, za projekční kancelář Kania vedoucí projektu Ing. Veronika Pališková a architektka Ing. Arch. Pavla Olšáková, dodavatel úložného systému Ing. Zdeněk Bláha, za administrátora projektu SPF Group Ing. Iveta Holá, za technický dozor investora (TDI) Realstav Aleš Juranka, ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně PhDr. Zdeněk Kuchyňka a za Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně ředitel Ing. Tomáš Ondrášek, vedoucí odboru služeb PhDr. Ivana Feldmanová, vedoucí odboru zpracování fondu Mgr. Alena Vávrová, vedoucí Krajského knihovního centra PhDr. Radek Liška, vedoucí servisního oddělení Mgr. Miluše Rolincová, šéfredaktor časopisu Čtenář PhDr. Jaroslav Císař, ekonomka Kateřina Leščáková, za PR Tomáš Volf a Jitka Hrušková a předchozí ředitel SVK Ing. Jiří Mika.

Základní informace

Hlavním posláním nového centrálního depozitáře je zefektivnění ochrany, využívání a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny (dále SVK).

Depozitář oproti současnému stavu zajistí

 • kapacitu i kvalitu podle norem pro uchování a správu knihovního fondu
 • vyšší kvalitu knihovnické a informační služby pohodlnějším a rychlejším zpřístupněním fondu koncovým uživatelům
 • výrazné zlepšení preventivní konzervace fondu, tzn. ochranu před poškozením a účinky nevhodných mikroklimatických podmínek
 • zjednodušení, urychlení a ekonomická efektivita obsluhy a správy fondu

Praktický užitek a přínos

 • moderními technologiemi osazená novostavba zajistí normativní podmínky pro dlouhodobé uchování knihovního fondu
 • moderní regálový systém a digitální technika urychlí a usnadní manipulaci s fondem
 • přemístění fondu, digitalizačního pracoviště a knihařské dílny ze stávajících nevyhovujících skladů výrazně zlepší pracovní i hygienický komfort zaměstnanců
 • zkrácení přepravní vzdálenosti, počtu a doby převozů dokumentů ze skladů rozmístěných v intravilánu Kladna přinese snížení nákladů a značnou úsporu času při odbavování výpůjček
 • výrazně efektivnější využití pracovní doby zaměstnanců

Lokalizace depozitáře

 • Divadelní ulice, katastrální území Kladno, parcely č. 5932/12, 5932/2, 5943/1, 5943/2
 • vzdálenost ca 300 m od hlavní budovy SVK
 • depozitář je postaven na brownfieldu, na pozemku někdejších skladovacích a opravárenských hal POLDI; po jejich zbourání zde v posledních letech bylo černé garážové stání a černá skládka.

Autor projektu a cena

 • KANIA a.s., Ostrava
 • vedoucí projektu: Ing. Veronika Pališková
 • zodpovědný projektant: Ing. Ondřej Fabián, autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb
 • stavebně konstrukční řešení: Ing. Julius Wenig, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
 • architektonicko stavební řešení: Ing. arch. Pavla Olšáková

Využitelná plocha

 • prostor depozitáře 12 719,3 m³
 • 1. NP: depozitář, digitalizační pracoviště, manipulační/vjezdové prostory, dvě pracoviště skladových pracovníků, sociální a technické zázemí
 • 2. NP: depozitář, knihařská dílna, dvě pracoviště skladových pracovníků, sociální zázemí
 • 3. NP: depozitář se zvýšeným režimem ochrany, kancelář, sociální zázemí, vzduchotechnika, strojovna výtahu, venkovní ochoz

Generální dodavatel stavby

 • CL-EVANS, s.r.o., Česká Lípa
 • stavbyvedoucí: Josef Patočka a Ing. Miloš Pávek

Rozpočet

 • projekt celkem: 144 257 628,85 Kč, z toho:
 • dotace IROP: 110, 6 mil. Kč
 • rozpočet udržitelnosti projektu (předpoklad provozních nákladů): 1 109 600 Kč/rok

Příprava a výstavba

 • hlavním iniciátorem výstavby depozitáře a inovace skladových prostor byl předchozí ředitel SVK Ing. Jiří Mika
 • reálně byla příprava zahájena odkupem pozemku v r. 2016, podáním žádosti o evropské dotace a výběrovým řízením na zhotovitele projektu v r. 2017
 • projekt získal podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva č. 25 Knihovny, SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví při spolufinancování EU dotací 90 % způsobilých výdajů
 • stavba byla zahájena slavnostním poklepem na základní kámen v pondělí 16. září 2019 za účasti radního pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje Mgr. Karla Horčičky, radního pro bezpečnost a zdravotnictví JUDr. Roberta Bezděka v zastoupení hejtmanky, předsedy výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Ing. Zdeňka Štefka, vedoucí odboru kultury a památkové péče SK Mgr. Kateřiny Pešatové a dalších hostů
 • první prohlídka po dokončení stavební části se uskutečnila v pátek 7. 5. 2021, tj. po 19 měsících

Opuštění současných skladů po přesunu fondů

Knihovní fond se do nového objektu přestěhuje z šesti dosavadních externích skladů v intravilánu Kladna. Dva sklady jsou ve vlastnictví SVK, čtyři pronajímané od soukromých vlastníků.

Zahájení stěhování se předpokládá po instalaci úložného regálového systému a technickém dovybavení pracovišť i kanceláří koncem léta r. 2021.

Kapacita depozitáře

Skladová část ve třech podlažích depozitáře o celkové rozloze 2000 m2 má kapacitu 809 000 knihovních jednotek.

Z externích skladů, a částečně ze skladu příručního v hlavní budově, se do depozitáře přesune ca 480 tis. knihovních jednotek (knih, svazků periodik, zvukových nosičů, map, notovin a dalších dokumentů), tj. 11 000 regálových metrů.

Podle propočtů zadávacího projektu se při současném tempu přírůstků depozitář zaplní za 24 let.

Nové příležitosti pro činnost SVK

Přestěhováním části fondu a některých pracovních činností z hlavní i administrativní budovy do depozitáře se uvolní prostory, které bude možno po úpravách začít využívat pro neknihovnické, tj. „společenské“ aktivity, což je trendem moderního pojetí knihoven.

Budoucí využití bude směřovat ke vzdělávacím, komunitním i zábavným aktivitám, dle možností pro také zřízení coworkingového prostoru pro kreativní a kulturní průmysl Kladenska a Středočeského kraje.