Hlavní obsah stránky

Ztráty a poškození

Uživatel je povinen ihned nahlásit SVK ztrátu průkazu uživatele, neučiní-li tak, odpovídá za škody vzniklé jeho zneužitím. Při ztrátě průkazu platí uživatel stanovený poplatek za vystavení nového průkazu uživatele (viz Ceník). Při opakované ztrátě je možné uživateli odebrat půjčovní právo.

Uživatel odpovídá za škodu vzniklou tím, že vypůjčený dokument ztratí, zničí nebo poškodí tak, že jej nelze dále užívat. Uživatel je povinen takto vzniklou škodu bezodkladně ohlásit a ve lhůtě stanovené SVK ji nahradit:

  • stejným vydáním,
  • stejným titulem jiného vydání,
  • fotokopií,
  • uhrazením ceny fotokopie,
  • finanční částkou ve výši, kterou stanoví knihovna,
  • dohodou s knihovnou o jiné náhradě (např. dokumentem, který knihovna určí).

Uživatel odpovídá za škodu vzniklou tím, že vypůjčený dokument poškodí tak, že je sice dále použitelný, ale jeho užitná hodnota je snížena. Uživatel je povinen takto vzniklou škodu bezodkladně oznámit a následně nahradit. Škoda se stanoví podle rozsahu poškození paušální částkou uvedenou v Ceníku.